Cilt 9, Sayı 2, Haziran 2017

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Gül ARIKAN AKDAĞ: CANDIDATE SELECTION PROCESS AS A TOOL TO SHAPE A PARTY'S DOMINANT COALITION: THE CASE OF THE AKP IN TURKEY

ÖZ. İktidara geldiği 2002 yılından beri, Türk siyaseti, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ekonomik ve siyasi alanda geliştirdiği birçok politikasının değişimine şahit olmuştur. Araştırmacılar çoğunlukla bu politik değişimlerin doğasını ve olası sebeplerini seçim perspektifi açısından anlamaya çalışmışlardır. Bu çalışma, bu tür bir politika değişimini/e destekleyen/engel olan bir dinamik ola...

Burcu ÇUVAŞ: A HISTORICAL OVERVIEW FOR THE ANTECEDENTS OF COLLECTIVE GUILT: DOES TERROR MANAGEMENT THEORY EXPLAIN THE RARITY OF COLLECTIVE GUILT?

ÖZ. Sosyal psikoloji yazını, gruplararası ilişkiler bağlamında ele alınacak görece yeni bir konsept ileri sürmektedir: Kolektif suçluluk. Kolektif suçluluk hissetmek, gruplararası ilişkilerin iyileşmesine ışık tutabilecek sonuçlara sahiptir. Bu sebeple kolektif suçluluk hissetmenin altında yatan etmenleri incelemek, anlamak, araştırmak ve öneriler sunmak önemlidir. Bu noktadan hareketle, bu derlem...

Mehmet Halil Mustafa BEKTAŞ: CODE OF CONDUCT AS AN ALTERNATIVE TO REFORMATION OF THE UN SECURITY COUNCIL

ÖZ. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barışı ve güvenliği koruma görevini yerine getirmede bazen başarısız olmasından dolayı, bu yapının reform edilmesi ile ilgili uzun tartışmalar yapılmıştır. Devam etmekte olan Suriye krizi çok ciddi kayıplara neden olmuştur. Bu krizin uluslararası topluma da çok büyük maliyeti olmuştur. Bu yüzden, Konsey’in mevcut yapısı için ...

Roy JREIJIRY: FEMALE STEREOTYPES IN LEBANESE CONTEMPORARY SONGS: A CASE STUDY OF TEN SONGS

ABSTRACT. Many studies have shown that popular music is a dynamic medium in the construction of personal and social identities. This study analyses the image of women in ten Lebanese songs produced between 2010 and 2014; each song ranked as big hits. Typical of contemporary popular songs, these songs do not accord to the woman the value of an equal partner of the man. While rarely mentioning the ideas of sharing, exchanging, or reciprocity, they cir...

Mustafa KARAHÖYÜK: MODERN ÖTESİ DÜNYADA YASALARIN MEŞRUİYETİ

ÖZ. Soğuk Savaş’ın ardından neo-liberal politikaların dünya siyasetine hâkim olmasıyla siyasal liberalizmin süreçleri, araçları ve kavramları ülkelerin iç siyasetlerini yürütmede temel aktör oldu. Yasaların meşruiyeti ise yaklaşık iki yüzyıldır, liberalizmin bir getirisi olan anayasalcı, normatif hukuk anlayışı ve temelini kişi hak ve hürriyetlerinden alan anayasaya dayalı...

F. Orçun KEÇECİ: 2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?

ÖZ. İklim değişikliği sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş sanayi toplumları için de küresel bir sorundur. Karbondioksit (CO2) yayarak daha fazla fosil yakıt tüketmek iklim değişikliğine yol açar ve bu sorun insan faaliyetlerinden kaynaklanır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak küresel ısınma tüm insanlığı ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Devletler ara...

Nurullah ULUTAŞ: ŞEHRAZAT’IN OYUNU ADLI ESERDE KADIN İMGESİ ÜZERİNDEN SANATÇI–İKTİDAR ÇATIŞMASI

ÖZ. İnsanoğlunun tarih boyunca kendi türü üzerinde sergilediği iktidar tutkusu, sözlü edebiyattan yazılı edebiyata kadar birçok üründe işlenir. Erkeğin kadın üzerinde cinsiyet üstünlüğü, zamanla sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve siyasi üstünlüğe dönüşür. Bilinçli bir nesneleştirme politikasıyla insanın kendi türdeşlerine hâkim ol...

Laury HAYTAYAN: LEBANON IS BECOMING A NEW OIL AND GAS PRODUCER UNDER THE WATCHFUL EYES OF ITS CIVIL SOCIETY

ABSTRACT. This short article is an overview of the recent oil and gas developments in Lebanon with a focus on the role of civil society in holding the decision makers accountable. From one side, it highlights the governance challenges and political uncertainties facing Lebanon. Corruption, ineffective oversight bodies and political deadlocks are some of the many challenges facing the country.  From the other side, it puts emphasis on the role o...

Nuh UÇGAN: BEN, ÖTEKİ VE ÖTESİ: İSLAM-BATI İLİŞKİLERİ TARİHİNE GİRİŞ (Kitap İncelemesi)

Kalın’ın bir yıl gibi kısa bir zaman içinde on birinci baskısına ulaşan kitabı en genel ifadeyle ben tasavvuru ve öteki algısının zihni, siyasi, kültürel ve estetik yönleri üzerinedir (Kalın, 2016: 453). Kalın, kendisinin de ifade ettiği gibi kitabında iki konuyu ele almayı vaat etmektedir. Birincisi karşılaştıkları tarihten itibaren uzun bir tarihsel sürece yayılan İslam-Batı ilişkilerini ortaya koymak, İkincisi de bu tari...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm dergiyi indirin

Başa Dön