Cilt 15, Sayı 2, Haziran 2023

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Barış Gençer BAYKAN: TÜRKİYE’DE AKTİVİST BELEDİYECİLİK

ÖZ. Birbiriyle çekişmeli bir mücadele yürüten devlet ve toplumsal hareketler uzun süre ayrı iki alan olarak incelenmiştir. Literatürde yoğunlukla toplumsal hareketlerin devleti ve onun kurumlarını şekillendirmesi ele alınırken devletin bazı unsurlarının da toplumsal hareketler gibi davranması gündeme gelmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin tepeden inmeci politikaları/projeleri kabul etmeyere...

Mesut KARAKOÇ & Büşra SÖYLEMEZ-KARAKOÇ: A STRUGGLE TO KEEP ENVIRONMENTAL PROTESTS ABOVE PARTY POLITICS: THE CERATTEPE CASE

ABSTRACT. The Cerattepe mining project for the extraction of gold and copper in the city of Artvin has been controversial since the mid-1980s. Local resistance against the project peaked in 2015-2016 in the form of blockages, sit-ins, social media protests, litigations, and signed petitions. This paper analyzes protests against the Cerattepe mining project in terms of their motivations, strategies, limitations, and political perceptions. Through an ...

Seda DEMİRALP & Feyda SAYAN-CENGİZ: “BİRADERLER REJİMİ”NDEN “ZORBA BİRADERİN REJİMİ”NE: OTORİTER SAĞ POPÜLİZM, LİBERAL DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET

ÖZ. Otoriter sağ popülizmin yükselişinde, anti-feminist ve reaksiyoner söylem ve politikaların etkili olduğu, sağ popülist liderlerin siyasi iletişim ve üsluplarında da erkeklik vurgusunun yoğunluğu, popülizme toplumsal cinsiyet perspektifinden bakan araştırmacıların sıklıkla vurguladığı bir nokta olagelmiştir. Bu çalışma, otoriter sağ popülist liderlerin, liberal demokrasiye itiraz ederken, neden ...

Fatma Aslı KELKİTLİ: A NEO-CLASSICAL REALIST ACCOUNT OF TÜRKİYE’S FOREIGN POLICY BEHAVIOR: THE COMPARISON OF BÜLENT ECEVİT’S 1978-1979 AND 1999-2002 GOVERNMENTS

ABSTRACT. This study examines and compares the foreign policy behavior of Türkiye under the premiership of Bülent Ecevit between 1978-1979 and 1999-2002 via utilization of neo-classical realist theory. The article argues that the permissive strategic environment in both periods, détente in the former and unipolar international system in the latter paved the way for Türkiye’s multi-dimensional foreign policy which put...

Emrah YILDIRIMÇAKAR: THE DYNAMICS OF IRAN-CHINA “NEW” STRATEGIC COOPERATION

ABSTRACT. Iran-China cooperation is not one-dimensional that based only on the economic interests of the two parties. It has other dimensions such as seeking new strategies to minimize the domination of the United States in Central Asia and the Middle East to ensure the efficient operation of their future political, economic, and strategic policies. In 2013, with the declaration of the Belt and Road Initiative (BRI), Iran-China cooperation incr...

Muharrem DOĞAN: THE WESTPHALIAN SYSTEM OF THE MODERN INTERNATIONAL RELATIONS: VIOLATION OF SOVEREIGNTY, IGNORATION OF INDIGENOUS RIGHTS, AND EXTENSION OF MEDIEVAL PRACTICES IN THE CASE OF MOSUL OCCUPATION

ABSTRACT. The Westphalian system refers to the shifting of the supreme political authority from medieval practices to modern sovereign states and related concepts such as sovereignty, non-intervention, and international law. While the system has shaped the Western political environment since 1648, it has in fact not been validated for the rest of the world. In this paper, the idea that the Westphalian system has not opened a new avenue in the d...

Ayşe CEBECİOĞLU HALDIZ: RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDA MUHARİPLERİN EŞİTLİĞİ İLKESİ

ÖZ. Muhariplerin eşitliği ilkesi, uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinden biridir. İnsancıl hukuk kurallarının bir silahlı çatışmanın tüm taraflarına, onların silahlı çatışmaya müdahil olma nedenlerine bakılmaksızın eşit olarak uygulanması manasına gelmektedir. Kökeni yüzyıllar öncesine dayandırılan bu ilkenin hem içeriği hem de geçerliliği zaman zaman tartışma konusu olmaktadır...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön