Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Asiye TIĞLI: “Minimum Din Maksimum Demokrasi”: Müslüman Entelektüellerin Bakışıyla İran’daki Siyasal İslam Tecrübesinin Kısa Bir Tahlili

ÖZ. Bu makalenin amacı, İran’daki din-siyaset tartışmalarını İslam Devrimi öncesi ve sonrası olmak üzere iki farlı süreçte ele almak suretiyle, İranlı üç önemli Müslüman entelektüelin meseleye yaklaşımlarında nasıl bir değişim geçirdiklerini ortaya koymaktır. Bu maksatla konu, başlangıçta devrim sürecini bizzat destekleyen fakat sonradan muhalif tutumun önc&uu...

Umut KEDİKLİ- Taşkın DENİZ: Enerji Kaynakları Mücadelesinde Doğu Akdeniz Havzası ve Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı

ÖZ. Bu makalede Doğu Akdeniz’de yaşanmaya başlayan enerji mücadelesi kapsamında Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail’in havzaya ilişkin siyasi ve hukuki hamleleri ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle Doğu Akdeniz havzasının siyasi ve ekonomik açıdan önemi vurgulanmıştır. Çalışmanın devamında Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının paylaşımında GR...

Utku YAPICI: Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası (1989-1993): Batı’nın Belirleyiciliği

ÖZ. Bu çalışmada SSCB’nin dağılma süreci ve hemen sonrasında Türkiye’nin Güney Kafkasya politikası incelenmektedir. Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasını belirleyen dinamiklerden yola çıkılarak, bu politikanın içeriği ve etkinlik düzeyi çözümlenmektedir. Çalışmanın temel savı, SSCB’nin dağılma sürecinde ve hemen ertesinde Türkiye’nin Güney Kafkasya po...

Ceren KALFA- Faruk ATAAY: Rousseau ve Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı

ÖZ. Bu çalışmada, Jean-Jacques Rousseau’nun siyaset kuramı incelenmektedir. Rousseau, demokrasiye yönelik bakışın genellikle olumsuz olduğu 18. yüzyıl Aydınlanma döneminde, devletin kuruluşunu toplum sözleşmesine dayandırarak ve egemenliği halka vererek cumhuriyetçi akımın kurucuları arasında yer almıştır. Toplumun ortak çıkarlar temelinde bütünleştirilmesini savunan Rousseau, devletin ...

Gökhan TELATAR: AK Parti Hükümeti’nin Düzen Kurucu Dış Politikası Ve Ortadoğu

ÖZ. Ak Parti Hükümeti, Türkiye’nin izlediği dış politika ile geçmişini ihmal ettiğini ve tarihsel potansiyelini kullanamadığını iddia etmektedir. Oysa Türkiye, farklı bölgesel kimliklerin ortasında bir merkez ülke olarak, güvenlik kaygılarının ötesine geçen, gelişmelere tepki vermekle yetinmeyen, tam tersine gelişmeleri yönlendiren aktif bir dış politika izlemeliydi. Bu nitelikt...

Nihal MAMATOĞLU: Türkiye’de Engelli İstihdamının Genel Görünümü: İşveren Gözüyle Engelli İstihdamını Artırma Konusunda Önerilen Politikalar

ÖZ. Bu çalışma Türkiye genelinde, engellilerin en çok hangi sektörlerde ve hangi işlerde istihdam edildiği, işverenlerin engelli çalışana nasıl baktığı ve onları istihdam etme konusunda neden isteksiz davrandığı, işveren bakış açısıyla engelli istihdamını artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen mevcut kota ve teşviklerin nasıl değerlendirildiği, işverenlerin engelli istihdamını artırmaya y&o...

Hakan YÜCEL - Süheyla YILDIZ: Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiye'deki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri

ÖZ. Bu makale, günümüz Türkiye’sindeki Ermeni ve Yahudi kurumları ya da kimlik hareketleri içinde yer alanların, kimliklerini asimilasyona karşı koruma, tanıtma ve kimliklenerek toplum içindeki yerini alma çabalarını tartışmaktadır. Makaleye veri sağlayan araştırmanın temel savı şudur; 1990’lı yıllardan itibaren başlayan Ermenilerin ve Yahudilerin dışa açılma anlayışı, önyargıla...

Özgür ÜŞENMEZ-Levent DUMAN: IDENTITY PROBLEMS IN TURKEY: ALEVIS AND AKP

ABSTRACT. As successive Turkish governments have attempted, AKP too is trying to solve the perennial Alevi problem as part of its broader agenda regarding the question of minorities. However, this paper argues that there are two fundamental obstacles facing Turkey's conservatives in reaching a meaningful solution. First, there is the ontological issue that AKP itself does not represent a radical break with the country's tumultuous past in ...

Fatih YAŞLI: TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR ANTİ-KAPİTALİZM: NURETTİN TOPÇU

ÖZ. Bu çalışmada Türk muhafazakârlığının en önemli ideologlarından biri olan Nurettin Topçu’nun, modernite ve kapitalizm karşıtı fikirleri incelenmiş, bu fikirlerin motivasyon kaynağının ise Topçu’nun anti-komünizmi olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Topçu’ya göre kapitalizm, maddeci ve eşitsizlik yaratıcı karakteri nedeniyle komünizmi güçlendirmekte, onun “yaş...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön