Özel Sayı, Aralık 2017

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


İlhan SAĞSEN: MİSAFİR EDİTÖRDEN - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ ÖZEL SAYISI

Genel itibariyle çevre konuları uluslararası gündeme 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sıklıkla girmeye başlamıştır. Çevrenin uluslararası nitelik kazanmasında ve çevre konusunda uluslararası farkındalık oluşmasında, çevre sorunlarının önce ulusları aşan sonra da küresel boyut kazanmasının etkisi olmuştur. Daha önceleri teknik uzmanların çalışma alanı olarak tanımlanabilecek çevre sorunları, ...

Defne GÖNENÇ & Ayşegül KİBAROĞLU: İKLİM GÜVENLİĞİ KAVRAMININ TÜRKİYE İKLİM POLİTİKASINDAKİ YERİ

ÖZ: Bu makalede, çevresel güvenlik kavramının bir alt araştırma alanı olarak iklim güvenliği kavramı ele alınıp, bu kavramın Türkiye iklim politikasındaki yeri irdelenmektedir. Bu amaçla, makalenin ilk bölümünde “çevresel güvenlik” kavramının literatürdeki gelişimi ele alınmaktadır. Sonrasında, çevresel güvenlik kavramının alt araştırma alanı olan &ldquo...

İzzet ARI: THE INTERCONNECTION BETWEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND THE CLIMATE CHANGE NEGOTIATIONS: THE PARIS AGREEMENT CASE

ABSTRACT: The year of 2015 was an important milestone in terms of new progresses in development and climate change areas. Adopted Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement for climate change were two successful issues because of country-driven and comprehensive processes. SDGs which replaced to Millennium Development Goals (MDGs), includes 17 goals and 169 targets. The Paris Agreement aims to reduce greenhouse gas emissions...

İlhan SAĞSEN: ULUSLARARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ: ÇEVRE DUYARLILIĞI MI YOKSA YENİ BİR ULUSLARARASI REKABET ALANI MI?

ÖZ: Çevre konuları popüler olmadan önce daha çok teknik uzmanların ilgi alanına girmesine rağmen, son 30 yıldan beri sıklıkla uluslararası gündemde yer almaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, iklim değişikliği çevre konuları içerisindeki tartışmalarda en önemli konu olarak ortaya çıkmış ve uluslararası toplumun gündemini işgal etmeye başlamıştır. Gerçekt...

Ali Onur TEPECİKLİOĞLU & Murat DEMİREL: İNGİLİZ OKULU KURAMI PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARI

ÖZ: Bu çalışma ana akım Uluslararası İlişkiler teorilerinden İngiliz Okulu kuramının uluslararası ilişkilerde yeni sorunlar olarak adlandırılan meseleler arasında yer alan uluslararası çevre sorunlarının yönetimi ve çözümüne dair ne gibi yeni perspektif ve çıkarımlar getirebileceğini tartışmaktadır. Çalışma İngiliz Okulu kuramının devlet merkezli uluslararası ilişkiler anlayışı ile u...

Işıl DEMİRTAŞ: EKOLOJİK VE EKONOMİK KRİZLERE ALTERNATİF ÇÖZÜM OLARAK YEŞİL EKONOMİ POLİTİKALARI

ÖZ: Dünya ekonomisi, çok yakın bir zamanda küresel bir finansal krize, sonrasında Avrupa’da borç krizi olarak devam eden durgunluk sürecine ve iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı ekolojik krizlere sahne olmuştur. Eşanlı olarak yaşanan bu krizler, ‘yeşil ekonomi’ olarak adlandırılan alternatif bir modelin uygulama alanı bulmasına zemin hazırlamıştır. Doğa ile uyumlu bir ekonomik yapı...

İlhan EGE & Serkan ŞAHİN: BIST SINAÎ, BIST KİMYA ENDEKSİ İLE DOĞAL GAZ VE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMI

ÖZ: Enerji fiyatları ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacıların ilgisini çekmiş ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Ancak enerji fiyatlarının finansal göstergeler üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların sınırlı kaldığı görülmektedir. İşletmelerin pay senedi fiyatlarını etkileyebilecek faktörlerin başında söz konusu şirketlerin faaliyetlerini sürd...

Azime TELLİ: RUSYA-TÜRKİYE ENERJİ İLİŞKİLERİNDE AKKUYU’NUN ROLÜ: BAĞIMLILIK MI, KARŞILIKLI BAĞIMLILIK MI?

ÖZ: Türkiye’nin enerji güvenliğinde ithal fosil yakıtlara aşırı bağımlılık ciddi bir tehdit unsuru olup doğal gazda bu durum daha kritiktir. Doğal gaz, Türk enerji karmasından % 32.5 oranla en yüksek ikinci payı almaktadır.  Doğal gazın yaklaşık % 55’lik kısmı tek bir kaynak ülkeden karşılanıyor olup mevcut alım anlaşmalarının yaklaşık % 85’lik kısmı da “al ya da öde&rdq...

Caner KALAYCI: CLIMATE CHANGE, FORCED MIGRATION AND INTERNATIONAL LAW (Kitap İncelemesi)

İklim değişikliği ve göç konularının birçok disiplinde farklı düzlemlerde ele alınmış olmasına rağmen, iklim değişikliği kaynaklı zorunlu göçün uluslararası hukuk boyutunu inceleyen Jane McAdam, dikkat çeken bir çalışma ortaya koymuştur. McAdam, Kiribati, Tuvalu ve Bangladeş’deki ampirik alan araştırmasının sonuçlarıyla uluslararası hukuk bağlamında yaptığı analizini bütünleştirmiş ve ik...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön