Cilt 10, Sayı 2, Haziran 2018

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Samet YILMAZ: HUMAN TERRITORIALITY: A SPATIAL CONTROL STRATEGY

ABSTRACT. Human interactions have a spatial character. People have always tried to form their own geographical areas to create convenient living space conditions. Therefore, they claim control and ownership over certain areas for that purpose. In this context, human territoriality is one of the most distinct human activities aiming to establish a stabilized spatial order. People forge various territories on different scales, ranging from loca...

Defne GÖNENÇ & Alper ALMAZ: BİR SÜREÇ OLARAK HOŞNUTSUZLARIN ÇEVRECİLİĞİ: HİNDİSTAN’DAN SARDAR SAROVAR BARAJI ÖRNEĞİ

ÖZ. Devlet-piyasa-toplum-doğa arasındaki güç ilişkilerinin yeniden belirlendiği neo-liberal dönemde çevre hareketleri, katılımcıları açısından çeşitlilik göstermektedir. Arsel, Akbulut ve Adaman, çevre hareketlerinin sınıflandırmasını “zenginlerin çevreciliği” ve “yoksulların çevreciliği” ayrımının ötesine taşıyan “hoşnutsuzların çev...

Hayriye ÖZEN: YERELLİK-POPÜLERLİK EKSENİNDE TÜRKİYE’DE ÇEVRE MÜCADELELERİ

ÖZ. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda çevre mücadelelerinde dikkate değer bir artış yaşandı. 1990’ların hemen başından itibaren doğmaya başlayan ve altın madenciliği, hidroelektrik santraller, termik santraller ve nükleer santraller gibi projelere olumsuz çevresel etkileri nedeniyle karşı çıkan bu mücadeleler, 2000’li yıllarda belirgin bir ivme kazanara...

Volkan GÖÇOĞLU & Mehmet Devrim AYDIN: RASYONEL KAMU POLİTİKASI ANALİZİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI

ÖZ. Bu çalışma, rasyonel kamu politikası analizi perspektifinden Türkiye’deki iklim değişikliği politikalarını incelemektedir. İlgili iklim değişikliği ulusal stratejik planı, eylem planı ile bildirilerde yer alan politika tasarımları, söz konusu analiz modeli üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk iki bölümünde çeşitli kamu politikası analizi yaklaşımları iklim değişikliği ...

Bahar AYKAN: KÜLTÜREL MİRAS HAKKI: KÜLTÜREL MİRASA İNSAN HAKLARI TEMELLİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

ÖZ. Son yıllarda, kültürel miras hakkı hem insan haklarının hem de kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası sözleşmelerin kapsamına gittikçe artan bir şekilde dahil ediliyor. Kültürel mirası sosyal kimliklerinin bir parçası olarak kabul eden bireylerin ve grupların ona erişimini ve ondan faydalanabilmesini kısıtlayan uygulamaların insan hakları ihlali olarak değerlendirilmesi...

Neslihan ŞEN ALTIN: MIHAIL BAHTIN VE POSTMODERN ROMANDA BİÇİMSEL YAPININ SOSYOLOJİK ANLAMI

ÖZ. Edebiyat, 20. yüzyılla birlikte özellikle roman alanında önemli bir dönüşüm geçirmiş; toplumdaki hızlı değişimlerin bir sonucu olarak kendini biçimsel yeniliklere teslim etmiştir. Postmodern roman olarak ifade edilen edebiyatın bu yeni türünün, toplumsal gerçekliğin yeni bir ifadesi olduğu söylenmelidir. Ancak postmodern romanın sosyolojik olarak neyi/neleri ifade...

Boran Ali MERCAN: ÇAĞDAŞ SINIF SOSYOLOJİSİNDE PSİKOSOSYAL ÇÖZÜMLEME

ÖZ. Eleştirel Türkiye sınıf araştırmaları sınıf kimliği ve bilincini yapı veya eyleme odaklanarak kavramaya çalışmaktadır. Genelde işçinin kimlik ve bilinç oluşumunu işyeri ve emek süreci aksında açıklayan bu çalışmaların tartışma hattı ve bulguları önemli olmakla birlikte, sınıf oluşumu tartışmalarında psikososyal süreçlerin önemini göz ardı etmektedirler. Bu yazı psikan...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön