Cilt 11, Sayı 1, Şubat 2019

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Ali Onur ÖZÇELİK & Anzhela PATARAYA: TANINMA SORUNU YAŞAYAN DEVLETLER AÇISINDAN EGEMENLİK VE TANINMA KONUSUNUN KAVRAMSAL ANALİZİ

ÖZ. Son yıllarda, yasal olarak tanınmayan ancak fiili olarak alternatif siyasi haritalarda yerini alan bazı devletler mevcuttur. Uluslararası platformlarda varlıklarını sürdürdükleri için bu oluşumlar mevcut sisteme ciddi olarak meydan okumaktadırlar. Bu tarz siyasi oluşumların ya da varlıkların bazıları belirli bir uluslararası tanınma düzeyine sahipken bazıları hiç tanınmamıştır. Bu siyasi oluşumlarda faaliye...

F. Didem EKİNCİ: TÜRKMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA İÇ FAKTÖRLER: NEOKLASİK REALİZM ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

ÖZ. Mevcut çalışmada, dış politika davranışının incelenmesinde sisteme, birim düzeyli ve bilişsel faktörlere önem atfetmesiyle ve bir devletin zaman içindeki dış politikalarının veya çeşitli devletlerin benzer/farklı dış politikalarının araştırılmasına yönelik içeriğiyle Neoklasik Realizm’in, özellikle ülke incelemeleri bağlamında açıklayıcı potansiyeli yüksek bir dış...

Aslı ÇALKIVİK: ASKERİ FANTEZİLER: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İMKÂNSIZIN SİYASETİ

ÖZ. Öngörülemez tehlikeler, özellikle de 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de gerçekleşen terör saldırılarının ardından, devletlerin güvenlik ve askeri stratejilerinde merkezî konuma oturdu. Bu yazıda bu dönüşümün (açık tehditlerden çok, tehlike olasılıklarına, potansiyel risklere odaklı güvenlik siyasetine geçişin) önemli bir boyutu olan askeri...

Fehmi ÜNSALAN: KÜRESEL EKOLOJİK KRİZ VE FELSEFE: PARADİGMADAN KAÇIŞ MÜMKÜN MÜ?

ÖZ. Bu çalışmanın amacı mevcut ekolojik krize yönelik felsefi yaklaşımların doğasını eleştirel olarak incelemektir. Bu bağlamda öncelikli olarak mevcut ekolojik krize neden olan belirli açmazlara ve bu açmazların beraberinde getirdiği sorulara odaklanılacaktır. Ardından çevre felsefesi tartışmalarına egemen olan etik yaklaşımların sözü edilen maddi zemin ile ilişkisi sorgulanarak genel hatlarıyl...

Nahide KONAK: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE’DE KANAL TİPİ HİDRO-ELEKTRİK SANTRALLERİN FOUCAULT’NUN BİYO-İKTİDAR, YÖNETİMSELLİK VE GÜVENLİĞİN BİYOPOLİTİKASI KAVRAMLARI BAĞLAMINDA ANALİZİ

ÖZ. Bu çalışmanın temel amacı, küresel iklim değişikliği güvenliğini sağlama adına yeşil ekonomiye geçiş ve Türkiye’de kanal-tipi hidro-elektrik (HES) projeleri ve beraberinde kamuoyuna damgasını vuran tartışmaları Foucault’nun biyo-iktidar, liberal yönetimsellik ve güvenliğin biyopolitikası kavramsallaştırmaları temelinde analiz etmektir. Bu makalede iki temel iddia savunulmuştur: 1) Kapital...

Derya BÜYÜKTANIR KARACAN: THE EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEE CRISIS ON THE EU THROUGH THE LENS OF SOCIAL CONSTRUCTIVISM: THE CASES OF GERMANY AND HUNGARY

ABSTRACT. This paper focuses on the Syrian refugee crisis, which incurred a variety of negative social and economic impacts upon many countries in the Middle East, as well as in Europe. The aim of this study is to analyze the divergent attitudes of Germany and Hungary in the face of Syrian refugee crisis and the diversity of measures that these countries have adopted to tackle the refugee problem. The cases are analyzed through social constructivi...

H. Deniz GENÇ & Merve ÖZDEMİRKIRAN-EMBEL: PARADOXICAL PERCEPTIONS ON SYRIANS’ FORCED MIGRATION TO TURKEY: A CASE STUDY OF ISTANBUL MUHTARS

ABSTRACT. As one of Syria’s neighbors, Turkey has become a refuge for more than 3.5 million forced Syrian migrants. Though many of them are living in Turkey’s border cities, in or around the refugee camps, many others have already dispersed to other cities. Among these cities, Istanbul has the largest Syrian community. Drawing on a qualitative field work in Istanbul’s neighborhoods, this study explores the Syrian migration to Ist...

Fulya MEMİŞOĞLU & H. Çağlar BAŞOL: TURKISH MEDIA’S RESPONSE TO THE 2015 ‘REFUGEE CRISIS’

ABSTRACT. In 2015 the forced displacement of Syrians entered a new phase with the sharp rise in the numbers of refugees arriving at Europe’s shores mainly through the Eastern Mediterranean route. Grabbing widespread media and public attention, this unprecedent refugee influx and its surrounding events are commonly dubbed as ‘Europe’s refugee crisis’, which as some scholars highlight, is a ‘re-contextualised’ ver...

Ahmet Aykut ALTAY: 1960’LAR TÜRKİYE SOSYALİST BASININDA ÇOK PARTİLİ YAŞAM VE PARLAMENTARİZM TARTIŞMALARI

ÖZ. 1960’lar Türkiye’de sol hareketlerin hem teorik hem de pratik alanda canlılık yaşadığı bir dönemdir. 1961 Anayasası’nın sağladığı özgürlük alanı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Amerika Birleşik Devletleri’yle yarışacak düzeye gelmesi, Arap Dünyasında ve Batı Avrupa’da sosyalizmin yükselmesi gibi çeşitli iç ve dış etmenlerin de katkısıyla ...

Oya KASAP ORTAKLAN: ULUSÖTESİLİK İLE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ARASINDA OSMANLI İSTANBULU’NDA SİNEMA (1895-1914)

ÖZ. İstanbul’da gerçekleşen ilk ticari film gösteriminden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda film gösterimleri zaman içinde artmaya, yönetenlerin ve halkın ilgisini çekmeye başlamıştır. Sinemayla kurulan bu ilk temaslar gösteriyor ki, Osmanlı İmparatorluğu’na sinemanın gelişi demek, ulusötesi bir yapılanmanın içine doğan bir kitle iletişim aracının giriş yapması demektir. Sin...

Zehra YILMAZ: BEDENİN “NORMALLEŞTİRİLMESİ” SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: CİNSİYET GEÇİŞ AMELİYATLARI

ÖZ. Elinizdeki makale cinsiyet geçiş ameliyatlarının yapılabilinmesi sürecinde tıbbi, hukuki ve dini kurumların ne tür söylem(ler) ürettiğine odaklanmaktadır. Makalede öncelikle sözü edilen bu üç kurumun cinsiyet değiştirme ameliyatları söz konusu olduğunda birbiri içine geçerek nasıl birbirini tamamlayan söylemler ürettiği sorunsallaştırılmaktadır. İkinci olar...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön