Cilt 11, Sayı 3, Ekim 2019

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Umut YUKARUÇ: POPULAR CULTURE AND INTERNATIONAL POLITICS: AN ALTERNATIVE WAY TO ANALYSE TURKISH FOREIGN POLICY

ABSTRACT. Popular culture studies have been mushroomed in the discipline of IR in the last decades. The field of popular culture and its relationship with International Relations (IR) discipline are studied in Turkish IR scholars but some parts are overlooked although it provides fruitful resources for IR. There are different ways to research popular culture in IR and this article aims to suggest one way to better study it in the context of T...

Öner AKGÜL: ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA LABORATUVARLAR: METOD, İŞLEV VE KAPSAM

ÖZ. Sosyal bilimlerin farklı dallarında yaygınlaşmaya başlayan metodolojik çeşitlenmeyle beraber, dünya literatüründeki uluslararası ilişkiler araştırmacıları ve bölümleri açısından da veri analizinin yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir. Batı’nın uluslararası ilişkiler okulları açısından oldukça eski bir geleneğe sahip olan bu metodolojiler, teknolojik gelişme...

Fatma Armağan TEKE LLOYD: TÜRKİYE GÖÇ VE MÜLTECİ POLİTİKASININ DIŞ POLİTİKA EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: 2000-2017

ÖZ. Makalenin amacı, 2000-2017 yılları arasında Türkiye’nin değişen göç ve mülteci politikasını dış politikanın bir izdüşümü olarak değerlendirmektir. Makalenin argümanı, Türkiye’nin göç ve mülteci politikası 2000-2011 tarihleri arasında Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik modeline çerçevesinde dönüştüğü iken, 2011-2017 aras...

Sarkan Salman ABUBAKER & Aslı ILGIT: İSLAM DEVLETİ ÖRGÜTÜ’NÜN (IŞİD) IRAK’TA ÇIKIŞ VE YAYILMASININ SEBEPLERİ: 2003-2018

ÖZ. Bu çalışma, Irak siyasi tarihinin önemli bir dönemi olan 2003-2018 yıllarında IŞİD’in “hilafet” ilan ettiği döneme odaklanarak örgütün ortaya çıkması, güç unsurlarını bünyesinde toplaması ve yayılmasında yerel koşulların oynadığı rolü incelemektedir. Bu bağlamda, 2003’te ABD’nin Irak’ı işgal ederek Saddam rejimini ortadan kaldırmasıy...

Rasim Berker BANK: EKİM DEVRİMİ’NİN DÜŞÜNSEL ETKİSİ VE 1960’DAN 1970’E TÜRKİYE SOLU’NUN İKTİDAR MÜCADELESİNDE FARKLI KURAMSAL AÇILIMLAR

ÖZ. 60’lı yılların başlarında yasal alanda örgütlenme fırsatı bulan sol-sosyalist hareketler tarihsel açıdan Türkiye’nin toplumsal dinamiklerinin gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmışsa da, bu hareketlerin stratejik temelde geliştirdikleri kuramsal çözümlemeler aralarındaki tüm farklılıklara rağmen esas olarak Ekim Devrimi deneyiminin ortaya koyduğu düşünceler...

Murat İNAN: TWO DIMENSIONS OF INTERPERSONAL TOLERANCE: THEIR PREVALENCE AND ETIOLOGY IN WORLD CIVILIZATIONS

ABSTRACT. This research provides three additional insights into the concept of tolerance. First, it provides empirical insights to the previous research, distinguishing between two dimensions of tolerance; political tolerance and social tolerance. Second, it investigates the extent these two dimensions of tolerance prevail in different civilizations in the world. Third, it shows how etiology of tolerance differs across civilizations.  In...

Timuçin AKTAN, Bilge YALÇINDAĞ, Tugay ÜNAL & Muhammed Emre SÜLLÜ: ULUS KALIPYARGILARININ İÇERİKLERİ: SOSYAL-YAPISAL DEĞİŞKENLER VE KİMLİKLENMENİN KALIPYARGI İÇERİKLERİYLE İLİŞKİSİ

ÖZ. Çalışmada ulus kalıpyargılarının içerikleri ile sosyal-yapısal değerlendirmeler ve ulusla kimliklenme arasındaki ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, ön çalışmada 42 katılımcıdan Türkiye'nin gündemindeki en fazla on ulusu belirtip bu ulusları benzerlik, dostluk ve sevilme boyutlarında değerlendirmeleri istenmiştir. Takip eden asıl çalışmada ise üniversite &ou...

Utku ÖZMAKAS: “GÜNDELİK DİRENİŞ” VE DİRENİŞİN KOORDİNATLARI

ÖZ. İktidarı anlama yönündeki her çabanın yolu ister istemez “direniş” kavramından geçer. Dolayısıyla iktidara yönelik yeni kavrayışlar, direnişe ilişkin yeni yaklaşımların önünü açar. İktidar kavramına yönelik Michel Foucault’nun açtığı yeni yol da, direnişi düşünmek için yeni imkânlar sunmuştur. Gelgelelim, direnişin kapsamının bir h...

Nezahat ALTUNTAŞ DUMAN & Gülmelek DOĞANAY: GENÇLERİN TOPLUMSALLAŞMA MEKÂNI OLARAK TRABZON KENT MERKEZİ

ÖZ. Kent, gençler için toplumsal normların öğrenildiği bir kamusal mekân özelliği sergilemektedir. Bu anlamıyla kent, kendisi bir toplumsallaşma süreci olan gençliğin toplumsallaşma mekânı olarak belirmektedir. Kullanıcıları arasındaki etkileşim yoluyla sembolik anlamlarla bezenen kentsel mekân, o mekâna özgü gençliğin de nasıl inşa edildiği konusunda ipuç...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön