Özel Sayı, Aralık 2019

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Funda HÜLAGÜ: MİSAFİR EDİTÖRDEN - FİNANSAL KRİZİN ARDINDAN DEVLET, SERMAYE VE SINIFLAR ÖZEL SAYISI

Neoliberal Otoriter Devletin Krizi? Eleştirel Kuram, Toplumsal Yeniden Üretim ve Siyasal Meşruiyet

Finansal krizin ardından, kendi kendinin çaresine bakmaya çalışmak gelişmiş kapitalist ülkelerde yoksullukla mücadelede giderek kurumsallaşmış bir yöntem oldu. Ancak açık ki ...

Neslişah Leman BAŞARAN LOTZ: SERMAYEDARLAR DEVLETİ YÖNETİRSE NE OLUR? 2008 SONRASI SERMAYEDAR-SİYASETÇİLER VE DEVLET-SINIF İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME

ÖZ. Bu yazı 2008 krizi sonrasında iktidara gelen sermayedar-siyasetçi örneklerini temel alarak sermayedar ile devlet yöneticisi kimliğinin özdeşleşmesi ve sermaye sınıfının belli kesimlerinin siyasi iktidar ile daha doğrudan ilişkili olmasının kapitalist devletin görünürdeki özerkliğinin ortadan kalktığı yeni bir siyaset tarzını karşımıza çıkardığı tespitinden yola çıkıyor. Yazı, AB...

Yasin KARA: KRİZ-SONRASI FRANSA’DA POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: BİR DEĞERLENDİRME (2008-2018)

ÖZ. 2008 finansal krizi ile bunu takip eden dönemde popülist hareketlerin yükselmesi arasında nasıl bir ilişki vardır? Çalışmada ele alınacak bu soruya, krizin tetikleyici bir rolü olduğu cevabı verilecek. Krizi takip eden dönemde, örnek vaka olarak alınan Fransa’da üç iktidar değişikliği olmuştur. Politik yelpazedeki yerleri değişik gibi görünse de bu üç iktida...

Göksu UĞURLU: ULUSLARARASI DÜZENLEME VE DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ: DÜNYA BANKASI’NIN “İŞ ORTAMI” RAPORLARI ÜZERİNE

ÖZ. Bu çalışma Dünya Bankası tarafından 2004 yılından bu yana yıllık olarak yayınlanan, uluslararası sermayenin ve dolayısıyla emperyalist faaliyetin küresel çapta talep ve hedeflerini irdelemek için dikkate değer bir veri seti sağlayan İş Ortamı (Doing Business) raporlarının anlam ve önemini sorgulamaktadır. Bu maksatla çalışma ilk olarak sermayenin ve devletin uluslararasılaşması s&uu...

Gülriz ŞEN: İRAN’DA DEVLET, SERMAYE VE SINIFLAR: NÜKLEER PROGRAMA YÖNELİK YAPTIRIMLARIN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZ. Bu makalenin amacı İran nükleer programına yönelik tek ve çok taraflı uluslararası yaptırımların İran İslam Cumhuriyeti’nde devlet, sermaye ve sınıflar üzerindeki etkilerini tahlil etmektir. Makale yaptırımların literatürde sıklıkla ele alınan jeopolitik boyutu veya devlet davranışı üzerindeki etkisi yerine bu politikaların toplumsal boyutunu tartışacaktır. Tarihsel Sosyoloji’nin vurguladığ...

Melek HALİFEOĞLU: HANGİ HEGEMONYA PROJESİ? ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’NİN SERMAYE BİRİKİMİYLE İMTİHANI

ÖZ. Bu çalışma, Bob Jessop’ın iki uluslu hegemonik proje kavramı üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının uygulamalarını incelemektedir. Bu bağlamda çalışma, 1980’lerden itibaren uygulanan neoliberal ekonomi politikalarını, yeni sağ devlet anlayışını ve iki uluslu hegemonya projesini AKP iktidari çerçevesinde açıklamaya çalışmaktadır. AKP iktidarı, sırasıyla, 2002-2...

Çağrı ÇARIKÇI: İKTİSADI DEPOLİTİZE ETMEK: 2008 KRİZİ SONRASINDA TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZ. Bu çalışmada 2008 krizi sonrasında Türkiye’de devletin ekonomi politikaları çerçevesinde krize verdiği tepkilere odaklanılmaktadır. İlk olarak devlet teorisi içerisinden bir perspektif ile depolitizasyon kavramı incelenecektir. Ardından Türkiye’de 2008 krizi sonrasında devletin krize verdiği tepkiler, bu süreçteki politika eğilimleri ve sürecin çelişkileri depo...

Funda HÜLAGÜ: INTERVIEW WITH JOHN KANNANKULAM

Prof. Dr. John Kannankulam teaches critical political economy at the Philipps University of Marburg, Germany. He is a former student of Joachim Hirsch, one of the most famous contributors in the West German state derivation debate. Prof. Kannankulam’s research area focuses on the political economy of the European Union and Germany. Recently, together with his research associates they proposed the heuristic device of “historical materialist policy ana...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön