Cilt 13, Sayı 3, Ekim 2021

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Berk ESEN & Efe TOKDEMİR: POPÜLİZM VE DIŞ YARDIM ARASINDAKİ STRATEJİK BAĞ

ÖZ. Popülist hükümetlerin iç siyasette yer alma nedenleri ve politik etkileri literatürde tartışılırken, popülist liderlerin/hükümetlerin devletlerinin dış ilişkilerinde oynadığı rolü inceleyen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Mevcut çalışmalar, popülist liderlerin ikili ilişkiler kurmaya yatkın olduğunu, diğer liderlerle direkt ilişkilere açık olduğunu ve böylec...

Aybüke İNAN ŞİMŞEK & Senem ATVUR: 21. YÜZYILDA ULUSLARARASI UZAY REJİMİNİN İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI TEMELİNDE YENİDEN İNŞASI

ÖZ. 1957 yılında SSCB’nin Sputnik I adlı uyduyu Dünya yörüngesine başarılı bir şekilde fırlatmasıyla başladığı kabul edilen “Uzay Çağı” ile birlikte devletlerin uzaydaki egemenlikleri ve uzayın nasıl kullanılacağına ilişkin tartışmalar başlamıştır. Bu süreçte Birleşmiş Milletler girişimiyle uzay hukuku oluşturulmaya çalışılmış fakat imzalanan Uzay Antlaşması ve Ay Anlaşması da uzayın st...

Başak ERGÜDER: KAPİTALİZM, KRİZ VE SALGIN: COVID-19 SONRASI DÖNEM SAĞLIK HAKKINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

ÖZ. Dünya salgın tarihinde ekonomik sistemlerde önemli değişimlere yol açan Kara Veba ve İspanyol Gribi, toplumsal ve ekonomik yapıda uzun vadeli etkiler yaratmıştır. Salgın sonrası dönemlerde tıpkı kriz sonrası dönemlerde olduğu gibi uzun vadeli, yapısal değişimler yaşanmaktadır. Salgınlar da tıpkı ekonomik krizler gibi ekonomi politikada yaratıcı yıkım potansiyeline sahiptir. COVID-19 pandemisi sırasında yaşanan g...

Sezin İBA GÜRSOY: KRİZLER ÇAĞI: COVID-19 SALGINI VE İKLİM KRİZİ

ÖZ. Soğuk Savaş sonrasında, açlık, eşitsizlik, işsizlik, göç, çevresel bozulma, terörizm, insan kaçakçılığı, etnik çatışma, iklim değişikliği ve salgın hastalıklar gibi askeri olmayan tehditleri içeren yeni bir güvenlik anlayışı ortaya çıkmıştır. İnsan güvenliğine yönelik bu tehditler dünya nüfusu ve ekonomisi üzerinde doğrudan ve ciddi etkilere sa...

Serhat Celâl BİRDAL: KARŞILAŞMA MATERYALİZMİ: BOŞLUKTA(N) DOĞAN RADİKAL POLİTİKA

ÖZ. Bu çalışmada, Fransız düşünür Louis Althusser’in ölümünden sonra yayımlanan Karşılaşma Maddeciliğinin Yer Altı Akımı ve Machiavelli ve Biz başlıklı metinlerinden yola çıkarak, içerisinde bulunduğumuz konjonktürde radikal bir siyasetin olanakları üzerine düşünmeyi deneyeceğiz. Söz konusu eserlerin, Althusser’in felsefi arayışı boyunca,...

Emre ÖZCAN: DELEUZE VE GUATTARI’DE İLİŞKİSEL MARKSİZM’E DAİR POLİTİK BİR MÜDAHALE

ÖZ. Bu çalışma, Deleuze ve Guattari’nin Marksizm’e dair geliştirdikleri politik ontolojiyi, İlişkisel Marksizm’e politik müdahale olarak görmektedir. İlişkisellik kavrayışını bir yöntem değil, düzlem olarak benimseyen düşünürlerin Marksizm’i kavrama biçimleri ilişkisellik üzerindendir. Bu ilişkisellik gerek ortakduyusal yaklaşımla gerekse de içsel ilişkiler f...

Onur YILDIRIM: DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SİYASETİN ÖZERKLİĞİ MESELESİ: BİR İBN RÜŞD OKUMASI

ÖZ. Bu çalışma, din-felsefe ilişkisine dair özgün bir teori ortaya koyan İbn Rüşd’ün görüşlerinden hareketle siyasal etkinliğin özerkliği meselesini inceleme iddiasındadır. İbn Rüşd, kendinden önceki Maşrıklı İslam filozofları Farabi ve İbn Sina gibi din ve felsefe arasındaki ilişkiyi konu edinir. Farabi-İbn Sina ekolü olarak bilinen ve İbn Rüşd’e kadar İslam felsefesin...

Cihan KAYMAZ: HENRI LEFEBVRE’İN MÜDAHALELERİ: KENTSEL HAKLARA KARŞI KENT HAKKI

ÖZ. Kente ilişkin sorunlar modernleşme, sanayileşme, ulus-devletleşme ve sermaye birikim süreçlerinin iyimser ve olumlu kabul edilen etkilerinin kabulü üzerinden açıklanmaktadır. Söz konusu kabullerin bir yansıması olarak kentlerde demokratik katılımın artırılması yönündeki değerlendirmelerse insan haklarının kentsel mekânda somutlaştırılması temelinde hükmünü sürdürme...

Oya KASAP ORTAKLAN: LENI RIEFENSTAHL SİNEMASINI TARTIŞMAK

ÖZ. Leni Riefenstahl, Nazi dönemi sinemacıları arasında en tartışmalı isimlerin başında gelir. Nazi Partisi iktidarı boyunca çektiği filmler, kimi çevrelerce Nazi iktidarıyla işbirliğinin belgesi, kimileri için de salt sanattır. II. Dünya Savaşı sonrası üretimi üzerine yapılan değerlendirmeler ise kimi zaman faşist estetiğin izlerini takip eder, kimi zamansa filmlerini ideolojiden azade imgelere indirg...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön