Cilt 14, Sayı 2, Haziran 2022

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Lülüfer KÖRÜKMEZ, Didem DANIŞ & İlhan Zeynep KARAKILIÇ: ZORUNLU GÖÇ BAĞLAMINDA SURİYELİ KADINLARIN ÜCRETLİ İŞGÜCÜNE KATILIMINDA TOPLUMSAL CİNSİYET MÜZAKERESİ

ÖZ. Bu makalede, ücretli çalışan Suriyeli mülteci kadınların zorunlu göç sonrasında emek piyasasına katılımının toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkisi incelenmektedir. Mersin, İzmir ve Gaziantep’te 2019 yılında gerçekleştirilen çalışma, Suriye’den Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan farklı sosyal ve etnik arka plandan 48 kadınla yapılan görüşmelere dayanmakt...

Hande SÖZER: THE “EUROPEAN REFUGEE CRISIS” AS THE CRISIS OF LIBERAL TOLERANCE: THREE MODALITIES OF LIBERAL EXCLUSION

ABSTRACT. This article examines European residential responses to migrations after 2015. The literature meticulously analyzes their historically-contextually changing variances and inner diversities while imposing a binary view: the anti-immigration response is the negation, and the solidarity response is the affirmation of liberal tolerance. Contrarily, I argue that both responses utilize the liberal tolerance idea and its operational principles....

Tuğba GÜRÇEL AKDEMİR: DIFFERENT THEORETICAL PERSPECTIVES TO SECULARIZATION AND THE IMPACT OF MIGRATION ON FUTURE RELIGIOSITY OF EUROPE

ABSTRACT. Secularization versus religious revival debate has been shifted to another dimension with the mass migration targeting Europe because of the conflicts in the Middle East. The literature concerning secularism was expecting a linear trend in line with the modernization and Europe was considered to be the nexus of both. This study delineates the secularization debate for evaluating the recent trend of migration within this rather neglected ...

Zehra Aşkınsena İLKILIÇ & Manuel Andreas KNOLL: ANALYSIS OF THE SHORT-TERM AND LONG-TERM IMPACTS OF THE CORONAVIRUS CRISIS ON INTERNATIONAL CLIMATE POLICY

ABSTRACT. The coronavirus pandemic has caused far-reaching precautionary measures around the world. Governments’ attempts to get the coronavirus under control have led to the negligence of other important policy areas. Climate policy in particular has been significantly influenced and lost importance on the political agendas of states after the outbreak. Over time, the coronavirus will either disappear or lose its initial impact due to medic...

Tuba KANCI & Umutcan TARCAN: BEDEN, ABJEKSİYON VE PATRİARKAL TAHAKKÜM

ÖZ. Julia Kristeva’nın psikanalitik kuramında abjeksiyon, yalnızca bedenin bilinç ve bilinçdışı ile etkileşimlerini ortaya koymak ile kalmaz; aynı zamanda beden imgelemi üzerindeki patriarkal tahakkümü de ifşa eder. Kristeva, abjeksiyonu fenomenolojik bir süje olarak kullanır ve onun deneyimler üzerindeki etkilerini post-feminist bir perspektiften inceler. Ona göre patriarkal tahakküm alt...

Ebru ÇOBAN ÖZTÜRK: RUANDA’DA SOYKIRIM SİYASETİ, UZLAŞMA VE UZLAŞMA YAKLAŞIMLARI

ÖZ. Ruanda’da halkın kitlesel katılımıyla acımasız soykırım eylemleri gerçekleşmiştir. Ülkede şiddet döngüsel olarak devam ettiğinden şiddetin tekrar yaşanmaması için çatışma çözümü ve uzlaşma süreçleri gereklidir. Ancak ülkede yürütüldüğü iddia edilen uzlaşma süreci yerini soykırım siyasetine bırakmıştır. Hükümet uluslarar...

Derya GÖÇER: 21. YÜZYIL BÖLGE ÇALIŞMALARI: ÜÇ YAKLAŞIM

ÖZ. Bölge çalışmaları 21. yüzyılda derin dönüşümler geçirmektedir. Bunların bir kısmı sosyal bilim disiplinlerindeki dönüşüme paralel gerçekleşmiş ve bu dönüşümlerde tek/çok kutupluluk, küreselleşme ve göç gibi dönemin başlıklarının etkisi görülmüştür. Bu dönüşümün arkasında alana yönelik sancıl...

Akın SAĞIROĞLU: HEGEMONYA VE YAPTIRIM: SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE ABD HEGEMONYASI İLE ABD’NİN EKONOMİK YAPTIRIMLARI ARASINDAKİ ANLAMLI İLİŞKİ

ÖZ. Ekonomik yaptırımlar, devletler tarafından zorlayıcı bir dış politika aracı olarak tercih edilmektedir. Soğuk Savaş Dönemi’nde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomik yaptırımları sıklıkla kullanmıştır. Bununla birlikte ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar diğer devletlerin uyguladığı ekonomik yaptırımlardan nitelik ve nicelik bakımından ayrışmaktadır. Bu bağlamda çalışma, “Soğuk Savaş Dönemi&rsquo...

Ferda ABİÇ & Başar BAYSAL: SİSTEMİK VE İÇ FAKTÖRLER IŞIĞINDA DEĞİŞEN TÜRK DIŞ POLİTİKASI: VENEZUELA ÖRNEĞİ

ÖZ. Bu çalışma, Türk Dış Politikası’nda dönüşüm bağlamında Türkiye-Venezuela ilişkilerinin gelişimini Neoklasik Realist kuram ile açıklamayı hedeflemiştir. Türkiye’nin Venezuela politikası, ABD’nin Venezuela’ya yaptırımlar uyguladığı bir dönemde gerçekleşmesi sebebiyle diğer dış politika adımlarından ayrışmaktadır. Bu kapsamda, Soğuk Savaş sonrası sistem iç...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön