Cilt 1, Sayı 2, Eylül 2009
TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Behçet Kemal YEŞİLBURSA: Demokrat Parti Dönemi Türkiye’nin Dış İlişkilerine Genel Bir Bakış (1950–1960)

ABSTRACT.  In this article, an evaluation was made of the events occurring in Turkey’s foreign affairs during the Democrat Party period according to British documents., Turkey’s approach to foreign affairs of the period, such as NATO, the Korean War, the Balkan and Baghdad Pacts and the Cyprus Issue, as well as relations between Turkey and Britain and the other countries are examined.

Ali BABAHAN: Bir Sosyal Politika Projesi Olarak Köy Enstitüleri

ÖZ. Bu çalışma, temel olarak, erken Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen Köy Enstitüleri projesinin bir sosyal politika uygulaması olarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Temelleri önceki yıllarda atılmakla birlikte resmi olarak 1940-1954 yılları arasında eğitim veren enstitüler, rejimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili ideolojik hedeflerin yanı sıra, belirli toplumsal, iktisadi ve kültü...

Engin SARI: Mardin’de Kültürlerarası İletişim Ve Kültürel Kimliğin/Farkın İnşası

ÖZ. Bu makalede kültürel kimlik, çokkültürlü bir kent olarak Mardin‟de kültürlerarasılık üzerine yapılan etnografik bir araştırmanın verileriyle incelenmektedir. Kültürlerarası iletişim, kendilerini farklı kültürel gruplar/etnisiteler algılayan topluluklar ya da bu topluluklara aidiyet hisseden bireyler arasında, anlamın yaratımını, paylaşımını ve müzakeresini içer...

Ahu SUMBAS: Batı Avrupa’da Yükselen Yeni-Irkçılık Üzerine Bir Deneme

ÖZ. İkinci Dünya Savaşı, yaklaşık dokuz milyon Yahudi‟nin ve pek çok farklı kimliğe sahip insanın katledilmesine neden olmuştur. Bu olay, siyaset bilimi dahil tüm sosyal bilimlerin “ırk” ve “ırkçılık” konusuna olan merakını körüklemiştir. Yapılan çalışmalar, kötü ününe rağmen ırkçılığın son bulmadığını; tersine evrimleşerek yeni yüzler ve düş...

Pınar ÖZDEMİR: Yönetişim Ve Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler Anlayışının Değişimi

ÖZ. Bu makale son dönemde akademik çalışmalarda yoğun biçimde kullanılan ve neoliberalizmle bağlantılı olarak ele alınan küreselleşmenin ortaya çıkardığı yönetişim ve kamu sektörü halkla ilişkiler anlayışı arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Yönetişim tartışmaları, içinde barındırdığı “katılımcılık”, “şeffaflık”, bürokratik işlemlerde ve mevzuatta “s...

Fatih YAŞLI: GÜNÜMÜZDE İMPARATORLUK’U VE ÇOKLUK’U OKUMAK

Bir kitabı günümüzde okumakla kastedilen, söz konusu kitabın bugün için nasıl bir anlam ifade ettiği, yazarın ya da yazarların tezlerinin halen geçerlilik taşıyıp taşımadığı, öngörülerinin gerçekleşip gerçekleşmediği ve zamanın kitabı haklı çıkarıp çıkarmadığı üzerine yeniden düşünmektir. Günümüzde okunan kitaplar, görece olarak uzak/farklı bir tarihsel dönemde, o dön...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön