Volume 4, Issue 1, February 2012

Contents

Muhittin ATAMAN & Yurdanur KUŞÇU: Suudi Arabistan'daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin Gelişimini Etkileyen Faktörler

Bu çalışmada Ortadoğu’nun en önemli siyasal ve ekonomik aktörlerinden biri olan
Suudi Arabistan’daki siyasal ve toplumsal muhalefet hareketleri analiz edilmiştir. Çalışmanın
birinci bölümünde ülkedeki muhalefet hareketlerini ortaya çıkaran tarihsel arkaplan üzerinde
durulmuştur. Devletin kuruluş mücadelesi ile ulus-devletleşme ve modernleşme süreci hem
devletin resmi söyleminin hem de ülkedeki muhalefet hareketlerinin ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır. Suudi A...

Gül Arıkan AKDAĞ: AK Parti'nin Seçim Başarısına Alternatif Bir Açıklama: Yerel Örgütlerin Yapı ve İşlevleri

General perception in political science literature is the declining strength and functions
of political parties’ local organizations due to the loosening voter/party linkage and decrease
in political activism. Nevertheless, given the safe nature of a permanent voter/party linkage in
affecting vote choice, in party systems with hegemonic tendencies, incumbents may use the
resources at their disposal to strengthen their links with the society via their local
organizations. Within this Respect, this paper is an attempt to evaluate AKP’s local bran...

Gökhan TELATAR: Barack Obama'nın Dış Politikasında Demokrasinin Yayılması Misyonu

Çoğu Amerikan siyasetçi gibi Barack Obama da Amerikan ulusal kimliğinde oldukça
derin köklere sahip olan demokrasinin yayılması misyonuna önem vermektedir. Obama,
tarihsel tecrübelerin liberal demokrasinin şimdiye kadar denenmiş en iyi yönetim biçimi
olduğunu gösterdiğini pek çok kez vurgulamıştır. Ancak George W. Bush’un demokrasinin
yayılmasına yönelik politikalarının iç ve uluslararası kamuoyundan büyük tepkiler alması
nedeniyle bu misyonu yerine getirirken farklı bi...

Serap DURUSOY & Ömür ŞAMİLOĞLU: AB'nin Zayıf Ekonomik Halkası Yunanistan'ın Ekonomik Krizi Dinecek mi?

2007‟nin ikinci çeyreğinde ABD‟ ortaya çıkan kriz, küresel bir niteliğe bürünerek pek
çok ülke gibi Yunanistan‟ı da etkisi altına almıĢtır. Ancak bu küresel krizin etkileri
Yunanistan‟ın geçmiĢten bugüne gelen sürdürülemeyen borçlarından dolayı ortaya çıkan borç
krizi ile birleĢince etkileri oldukça büyük olmuĢtur. KuĢkusuz bu geliĢmede AB‟nin zayıf
ekonomik halkası olan Yunanistan ekonomisinin, iyi tahlil edilememesi ve gerçeğin
anlaĢılama...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page