Volume 4, Issue 2, July 2012

Contents

Fazilet Ahu ÖZMEN: GÖÇ SAYISI

Editör’den...
Dergimizin özel sayısını “Göç” konusuna ayırmış bulunmaktayız. Göç kavramı gerek sosyoloji, gerek antropoloji, gerek siyaset, gerekse uluslararası ilişkiler alanlarında önemli bir yer tutmakla beraber, günümüzde en çok tartışılan, üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapılan bir kavram haline gelmiştir. Göç ve göç hareketleri günümüz toplumlarına ve toplumsal yapılarına önemli özellikler katmış, toplumların değişimi ve yapılanmalarınd...

Gökçe BAYINDIR GOULARAS: 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin Yaşatılması

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’ye doğru yapılan en önemli göçlerden biri 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesidir. Bu zorunlu göç ile yüz binlerce kişinin hayatı değişmiş, mübadiller bir yandan yeni vatanlarına uyum sağlamaya çalışırlarken diğer bir yandan da doğdukları toprakların oluşturduğu kimlik ve kültürlerini gelinen vatanda yaşatmaya çalışmışlardır. Bu makalede mübadil kimlik ve kültürlerinin eski ve yeni kuşaklar tarafından yaşatılmaya çalışıldığı farklı ortamlar ince...

Gül Arıkan AKDAĞ: AKP’s Local Politics: Perceived Dicrimination as an Obstacle to Ethnic Mobilization

This paper will be an attempt to explain changes in ethnic votes by focusing at local political activities of political parties and relating them to theories of ethnic solidarity. It will try to demonstrate how perceived discrimination and intergroup polarization affect the ability of the AKP to form permanent channels of communication among citizens of Kurdish origin, making their incorporation in the political network of the party more difficult. Within this respect, the study will mainly analyze whether AKP’s local organization characteristics and activities changes across district...

Ulaş SUNATA: Traces Of Highly Skilled Labor Migrants: Education, Family And Mobility

Bu makale Türkiye’den yüksek kalifiye emek göçmeni olma halinin motifini açıklamayı amaçlar. Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş yüksek eğitimlilerin arka planlarını üstüne bir tipoloji geliştirmek üzere göç-öncesi biyografilere odaklanır. Bu amaçla 33 yarı-yapılandırılmış mülakat, Almanya’da bilişim uzmanı olarak çalışan kişi ile yürütülmüş ve analiz edilmiştir. Bu makale, yüksek kalifiye emek göçünü, aile ve eğitim...

Y. Kerem ARSLAN: Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık

Bu çalışma Afrika Büyük Göller Yöresi’ndeki etnik kimlik tabanlı göç hareketlerini ve sebeplerini algılamaya çalışmaktadır. Kolonyal dönemden beri süregelen bu hareketlilik, gerek işbölümü temelli, gerek kültürel, gerekse de politik kimliklerin oluşumunda önemli bir rol üstlenirken; bağımsızlık sonrası dönemde oluşturulmak istenilen milli kimliklerin de hem ortak paydasını hem de kırılma noktasını oluşturmaktadır. Özellikle Ruanda, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda gibi b...

Tahsin BAKIRTAŞ: Küresel Gelişme Modelinde Uluslararası Göç Olgusu ve Yansımaları

1950 sonrası ikinci küreselleşme dalgası çerçevesinde gelişen, 1980 sonrası dönemde hız kazanan küresel gelişme modeli; malların ve sermayenin küreselleşmesi yanında emek piyasalarının da bir ölçüde küreselleşmesini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda üretim ve sermaye yön değiştirirken, daha çok emek akımlarını içeren göç olgusu da ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe taşınarak, uluslararasılaşmanın temel konularından birisi olmuştur.
Bu çalışmanın temel amacı...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page