Volume 3, Issue 2, September 2011

Contents

Selcan SERDAROĞLU: International Governance of Agricultural Biodiversity at the Crossroads of Biosafety and Market Dynamics

Aspects of agriculture, like development, poverty alleviation, trade, food security are regulated by several international organizations, beginning with the United Nations Food and Agriculture Fund (FAO) and progressively dominated by the World Trade Organization (WTO) and its Agreement on Agriculture (AoA). On the other hand, within the framework of the governance of the sustainable development, two multilateral environmental agreements are also dealing with agriculture: United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) and the Cartagena Protocol on Biosafety. Thus, the conservation ...

Nahide KONAK: Küresel İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları, Gönüllü Karbon Piyasası ve Türkiye: Eleştirel Yaklaşım

Bu yazının temel amacı, küresel ısınmaya çözüm amaçlı Kyoto Protokolü tarafından oluşturulmuş esneklik mekanizmalarını (emülsiyon ticareti ve temiz kalkınma mekanizması) kritik olarak analiz etmek ve Türkiye‟nin durumunu Kyoto Protokolü ve gönüllü karbon piyasası açısından gözden geçirerek bazı eleştiri ve önerilerde bulunmaktır. Genelde karbon piyasası ve özelde Kyoto Protokolü esneklik mekanizmaları gerçekte sera gazlarının emülsiyonunu azaltmaya yönelik değil, daha fazla met...

Çiğdem Aydın KOYUNCU: Checen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on The Basis of Contradictions

Since the end of the 1980s the discipline of international relations has begun to include a feminist international relations approach, which criticises the discipline as being from a male perspective and dominated by male values overlooking women’s experiences and feminine values. As women are peaceful and sensitive and give priority to feelings of protection and belonging, it has been stated that they can make a significant contribution to bringing peace and resolving conflict in international relations, based on feminine values such as opposition to violence and prioritising the com...

Gültekin SÜMER: Bölgesel Alt Sistemler Karşısında Demokratik Barış

Avrupa, demokratik barış kuramı açısından önemli bir yere sahip olmakla birlikte, bu durum demokratik barış kuramı savunucularının tezlerini Avrupa alt sisteminin yaşadığı süreçlere göre şekillendirmiş oldukları gerçeğini görmemize engel olmamaktadır. Çünkü demokratik barış gerçeği, Avrupa’ya özgü karakteristikler göz önünde bulundurulmadan doğru biçimde anlaşılamaz. Birbirleriyle güç ve nüfuz mücadelesi içerisine giren bağımsız birimlerin varlığıdır ki, kıtaya...

Muharrem Hilmi ÖZEV: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm

Tunus ve Mısır‟da rejimlerin hızla düĢmesi diğer Arap ülkelerinin tamamını etkilemiĢ ve bölgede bir değiĢim süreci baĢlatmıĢtır. Bölgenin kendi iç dinamikleri kadar, Batılı ülkelerin bölge ile ilgili algılamalarında ve gelecek projeksiyonlarında görülen değiĢiklikler bu sürecin baĢlamasında etkili olmuĢtur. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun çökmesinin ardından uygulanan kimlik politikaları ve ekonomik sıkıntılar da son geliĢmelerin temel nedenleri arasında yer almıĢtır. Bölgede genç nüfusun ve yoksulluğun hızla ar...

Ebru ALP: Bir İdea Olarak Komünizm

 Bir İdea Olarak Komünizm 2009’da Birbeck İnsani Bilimler Enstitüsü tarafından Londra’da düzenlenen, Alain Badiou’dan Slavoj Zizek’e kadar günümüzün birçok önemli düşünürünün katıldığı bir konferansın kitap haline getirilmesinden oluşmaktadır. Konferansta yürütülen tartışmaların çerçevesini Alain Badiou’nun ortaya attığı “komünizm ideası” fikri oluşturmuştur. Badiou’nun ortaya attığı bu kavramsallaştırma, komünizmi “ko...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page