Volume 7, Issue 2, June 2015

Contents

Maya ARAKON: AZINLIK SAYISI

“Azınlık” bir grubun ya da bir sosyal kategorinin ismi olmaktan ziyade bir durumun ismidir. Her toplum, mekânda ve zamanda degisken araçlar aracılıgı ile kendi içinden bir azınlık yaratır. Bu dinamik bir süreçtir. Azınlık kavramının yatay ve dikey dinamikligi, kavramın evrensel tanımını imkânsızlastırır. Zira azınlık, söz konusu toplumda çogunlugun kendi kendisini tanımıyla ortaya çıkan bir haldir. Diger bir deyisle belirli bir zamanda belirli bir toplum kendini ırksal aidiyet üzerinden tanımlıyor, ırksal aidiyet &uum...

Samim AKGÖNÜL: Uluslararası Standartlar Işığında Türkiye’de Azınlık Meselesi

Türkiye’de azınlık meselesi sadece Türkiye şartlarında ele alındığında ortaya eksik bir analiz çıkmaktadır. Azınlık kavramının incelenmesi Hukuk, Sosyoloji ve Siyaset çerçevelerinde yapılabilir. Uluslararası hukuk ve siyasette “Azınlık” üç değişik dönemde üç değişik şekilde ele alınmıştır. Bunlar 1919-1945 arası Milletler Cemiyeti sistemi, 1945-1992 arası Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi sistemi ve 1992’den günümüze Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı önc&uu...

Volkan YILMAZ - Hilal Başak DEMİRBAŞ: TBMM’de LGBT Hakları Gündeminin Ortaya Çıkısı Ve Gelişimi: 2008-2014

Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) hakları hareketinin özellikle Latin Amerika, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da kazandığı başarılar LGBT haklarını yakın dönemde uluslararası insan hakları çerçevesinin parçası haline getirdi. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler düzeyinde LGBT haklarının tanınmasına yönelik olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye halen LGBT’leri koruyacak ayrımcılık karşıtı düzenlemeleri yürürlüğe koymamış ve LGBT haklarını yasal düzeyde tanımamış durumda. Fakat hem uluslararası hem de ...

Süheyla YILDIZ: Asimile Olma, İçe Kapanma, Kimliklenme: Cumhuriyetten Bugüne Türkiye Yahudilerinin Kimlik Stratejileri

Cumhuriyet tarihi boyunca ulusal kimlikle bütünleşmeye en kararlı gayrimüslim azınlık olarak görülen Yahudilerin, hem topluma entegrasyon hem de cemaat kimliğini korumak için farklı dönemlerde geliştirdikleri kimlik stratejileri, diğer azınlık gruplarıyla benzeşen ve ayrışan niteliklere sahiptir.2 Bu çalışmada, kimliğin gelişiminde üç farklı dönemde üç farklı aşama oluşturan bu stratejiler tartışılacaktır. İlk olarak, Cumhuriyetin kuruluşundan 1942 Varlık Vergisine kadar olan Tek Parti döneminde, Yahudilerin eşit ...

Maya ARAKON: Azınlık, Kadın Ve Kürt Olmak: Modern Türkiye’de Kürt Kadınlarının Kimlik Ve Eşitlik Mücadelesi

Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan Kürt sorunu bugüne kadar hep erkek merkezli bir sorun olarak ele alınmış, sorunun “kadın” boyutu ya görmezden gelinmiş, ya da yeteri kadar önem verilmeyen ikincil bir sosyoloji sorunu olarak algılanmıştır. Oysa Kürt siyasi hareketinin günümüzde geldiği yerde Kürt kadınlarının hem kadın hem de Kürt kimliklerinin tanınması ve eşitlik için verdikleri mücadelenin önemi büyüktür. Sadece Kürt siyasi hareketini de değil, bütün Türkiye’deki hem si...

Aslı BİLGE: The “Spirit Of Davos” Revisited: The Greco-Turkish Rapprochement And Its Effects On The Greeks in Turkey (1987-1989)

This article focuses in detail on the rapprochement period or the “Davos spirit” of the late 1980s, initiated by Turkey who was searching to rejuvenate its relations with the European Community. The aim is to shed light on the measures, appropriated by the government concerning especially property rights not fully known in details by the public. The utilitarian approach will be analysed closely in order to find out whether those measures were effective on the long run on the Greek minority.


Bu makale, 1980’lerin sonunda Avrupa Topluluğu ile ilişkilerini c...

Elçin AKTOPRAK: Din Ve Millet: Kuzey İrlanda Örneğinde Bir Azınlık Milliyetçiliği Olarak Katoliklik

Bu çalışmada Avrupa’da din ve milliyetçiliğin birbirinin içinde eridiği bir dinsel milliyetçilik örneği olarak Kuzey İrlanda’da Katolik İrlandalı kimliği ele alınmaktadır. Amaç, dinsel milliyetçiliğin herhangi bir dine veya coğrafyaya özgü olmadığını, tarihsel dinamiklerin dinsel milliyetçiliğin ortaya
çıkışındaki etkisini bir Avrupa örneği üzerinden göstermektir. Bu bağlamda ilk olarak din ve milliyetçilik ilişkisine değinilerek bir dinsel milliyetçilik tanımına gidilecek,...

Nil MUTLUER: Aleviler Ve Yeni Merkezileştirme Politikaları

Aleviler Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine, tarih boyunca içlerindeki çoğulluğu yok sayan ve inancı tektipleştirmeye çalışan merkezileştirme politikalarına maruz kaldılar. AKP dö-neminde Aleviler'in siyasal bir aktör olarak tanınması önemli bir
dönüm noktası olarak görülse de; merkezileştirme ve tek-tipleştirme politikalarındaki tarihsel süreklilik kırılmadı. Bu makalede Alevi'lerin maruz kaldıkları merkezileştirme poli-tikalarının AKP döneminde aldığı yeni biçimler ve bu poli-tikalara Alevilerin ...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page