Volume 10, Issue 3, October 2018
       

Mustafa ULUÇAKAR

AN ANALYSIS ON CONSERVATIVE-DEMOCRACY DISCOURSE (Turkish)

ABSTRACT. The main purpose of the study is to examine and discuss the relationships among the ‘conservative-democracy’ discourse, which has been effective to set the political agenda in Turkey since 2002, and the concepts of ‘conservatism’ and ‘democracy’. Firstly, related concepts and theoretical approaches are covered. Thereafter, the overlapping and varying aspects of the ‘hybrid political identity’, generated by unification of the concepts of ‘conservatism’ and ‘democracy’, with the samples of ‘conservatism’, ‘Christian democracy’ and ‘populism are scrutinized. Subsequently, the questions to what extent the ‘conservative-democracy’ discourse could be ‘conservative’ and ‘democrat’ is tried to be clarified. The study concludes that, the ‘conservative-democracy’ discourse is tried to set eclectically, rather than seeking an ideology and in due course, will turn into a political attitude, which is centering the nationalist/ spiritual conservatism and/or Islamic vision.

Keywords: Conservatism, Democracy, Christian Democracy, Populism, Islamism.

MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİ SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZ. Çalışmanın temel amacı, 2002 yılından bugüne değin Türkiye’nin siyaset gündemini belirlemede etkili olan ‘muhafazakâr demokrasi’ söyleminin, ‘muhafazakârlık’ ve ‘demokrasi’ kavramlarıyla ilişkisini irdelemek ve tartışmaktır. Çalışmada öncelikle konuyla ilişkili kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar ele alınmıştır. Daha sonra, muhafazakârlık ve demokrasi kavramlarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan bu ‘melez siyasal kimlik’ tanımının, ‘muhafazakârlık’, ‘Hıristiyan demokrasi’, ‘sağ popülizm’ örnekleri ile örtüşmeleri ve farklılıkları irdelenmiştir. Müteakiben, muhafazakâr demokrasi söyleminin, ne kadar ‘muhafazakâr’ ve ne kadar ‘demokrat’ olduğu sorularına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, muhafazakâr demokrasi söyleminin, bir ideoloji arayışından ziyade, eklektik bir şekilde oluşturulmaya çalışıldığı, zamanla milliyetçi/maneviyatçı muhafazakârlığı ve/veya İslami görüşü merkeze alan bir siyasi duruşa dönüşeceği sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık, Demokrasi, Hristiyan Demokrasi, Popülizm, İslamcılık.


AN ANALYSIS ON CONSERVATIVE-DEMOCRACY DISCOURSE (Turkish)
Mustafa ULUÇAKAR
Alternatif Politika, Volume 10, Issue 3, October 2018