Volume 12, Issue 1, February 2020
       

Nihal KIRKPINAR ÖZSOY & Poyraz ÇİNİ

AN EVALUATION OF ANTHROPOCENTRIC GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS IN THE FRAMEWORK OF ECOCENTRIC ENVIRONMENTAL ETHICS VIEW (Turkish)

ABSTRACT. Environmental problems are dated back the start of the relations between human and nature. The structure of thought which gives direction to the relationship between human and nature is called environmental ethics. Anthropocentric environmental ethics, which assume that nature occuring as a tool for only serving for human usage, is the main reason that creates environmental problems. In the contrast of this view, there is ecocentric ethic approach that defends nature has an intrinsic value and ecosystem is a whole. Until today, many policies and strategies have been developed and many contracts have been signed about environmental problems. The aim of this study is to examine the reasons why environmental problems have gradually increased instead of being entirely solved although policies and strategies developed. The outcome of this study is that since the environmental policies produced in order to solve environmental problems and to protect the environment are mostly prepared within the framework of anthropocentric environmental ethics, real problems of environmental problems cannot be solved and these problems become more complicated every day.

Keywords: Environment, Global Environmental Politics, Anthropocentrism, Ecocentrism, Environmental Ethics.

ANTROPOSENTRİK KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ EKOSENTRİK ÇEVRE ETİĞİ GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ. Çevre sorunlarının geçmişi insanın doğa ile kurduğu ilişkinin başlangıcına kadar tarihlenebilmektedir. İnsanın doğayla kurduğu ilişkiye yön veren düşünce yapısına çevre etiği denilmektedir. Doğanın insana hizmet etmek için var olan bir araç olduğunu varsayan antroposentrik (insan merkezci) çevre etiği ise çevre sorunlarının temelinde yatan asıl sebeptir. Bu görüşün karşısında doğanın kendinden değeri olduğunu savunan ve çevrenin bütünselliğine vurgu yapan ekosentrik (çevre merkezci) etik yaklaşım bulunmaktadır. Günümüze kadar çevre konusunda birçok politika ve strateji geliştirilmiş, çok sayıda sözleşme imzalanmıştır. Bu çalışmanın amacı, üretilen politika ve geliştirilen stratejilere karşın; çevre sorunlarının çözüme kavuşmamış aksine boyutlarının giderek artmış olmasının nedenini araştırmaktır. Çalışmada varılan sonuç; çevre sorunlarını çözmek ve doğayı korumak amacıyla üretilen küresel çevre politikaları büyük oranda antroposentrik çevre etiği görüşleri çerçevesinde hazırlandığı; küresel çevre koruma stratejileri yine bu anlayış bağlamında hazırlanıp uygulamaya sokulduğu için çevre sorunlarının gerçek anlamda çözümünün mümkün olmadığı ve her geçen gün bu sorunların daha da karmaşık hale geldiğidir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Küresel Çevre Politikaları, Antroposentrizm, Ekosentrizm, Çevre Etiği.


AN EVALUATION OF ANTHROPOCENTRIC GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS IN THE FRAMEWORK OF ECOCENTRIC ENVIRONMENTAL ETHICS VIEW (Turkish)
Nihal KIRKPINAR ÖZSOY & Poyraz ÇİNİ
Alternatif Politika, Volume 12, Issue 1, February 2020