Volume 12, Issue 3, October 2020
       

Hatice ÇELİK

COMFORT WOMEN: A FEMINIST APPROACH (Turkish)

ABSTRACT. Japanese occupation of the Korean Peninsula and its rule there between 1910 and 1945 had serious impact on the Korean society and at the memories of its people. This impact has political and socio-cultural reflections. Between two countries (at this point it would be better to use three countries since it is necessary to add North Korea too to the issue), there are some problems coming from the colonial rule, and sometimes they become more visible and lead to tension. One of those issues is the “comfort women”. In this paper, it is aimed to analyse how the comfort women issue has come out, how it affects the international relations of the related countries and finally how the issue is addressed from the international law perspective. This analysis will be constructed based on a feminist theory perspective mainly concentrating on the war rapes and women’s forced participation at this process. The study aims to contribute to the literature in the way that; both it is one of the few examples in Turkish literature on comfort women issue and it is one of the few examples of case study with feminist perspective.

Keywords: Comfort Women, South Korea, Japan, Foreign Policy, Feminism.

RAHATLAMA BİRLİKLERİ: FEMİNİZM ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ

ÖZ. Kore Yarımadası’nın Japonya tarafından işgal edilip 1910 yılından 1945 yılına kadar yönetilmiş olması Kore toplumunun hafızasında ciddi bir etki bırakmıştır. Bu etkinin siyasi ve sosyo-kültürel yansımaları bulunmaktadır. Güney Kore ve Japonya arasında (hatta bu noktada Kuzey Kore’yi de sürece dâhil edip üç ülke arasında diye ifade etmek daha doğru olacaktır) işgal yıllarından kalma sorunlar zaman zaman gündeme gelmekte ve ilişkilerin gerilmesine neden olmaktadır. Bu meselelerden başlıcası “rahatlama birlikleri” (comfort women) meselesidir. Bu çalışmada rahatlama birliklerinin ortaya çıktığı tarihsel süreç, uluslararası bir sorun niteliği kazanması, sorunun muhatapları olan ülkelerin soruna ne şekilde yaklaştıkları ve son olarak uluslararası hukuk açısından ne şekilde ele alındığı incelenecek ve konunun muhatabı ülkeler açısından ne ifade ettiği ele alınacaktır. Çalışmada feminist teoriden faydalanarak rahatlama birlikleri sorununun kadının ve savaş tecavüzlerinin uluslararası ilişkilerdeki yerine dair bir analiz ortaya konmaya çalışılacaktır. Çalışma, hem ele aldığı konunun Türkçe literatürde yok denecek kadar az örneklerinden biri hem de feminist teori açısından ele alınacak bir vaka incelemesi olacak olması bakımında literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rahatlama Birlikleri, Güney Kore, Japonya, Dış Politika, Feminizm.


COMFORT WOMEN: A FEMINIST APPROACH (Turkish)
Hatice ÇELİK
Alternatif Politika, Volume 12, Issue 3, October 2020