Volume 13, Issue 2, June 2021
       

Zeynep ÖZARSLAN

CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES AND THE STATE OF ART OF THE ARTS AND CULTURE SECTORS IN TURKEY DURING COVID-19 PANDEMIC (Turkish)

ABSTRACT. The COVID-19 pandemic has caused serious restrictions on the activities of some of the sub-sectors of the creative and cultural industries. The aim of this study is to examine the state of art of the arts and culture sectors, which are sub-sectors of creative and cultural industries, during the pandemic in Turkey. In this study, the public supports provided by the government and metropolitan municipalities and the supports of the professional associations, trade unions and civil society organizations to the arts and culture sectors, between March-September 2020, are examined through document analysis technique. The supports offered to the arts and culture sectors under the categories of cinema, television, theater, music and performative arts are analyzed regarding the following themes: Financial support, tax reduction or deferral, digital archive support, early ticket reservation, providing offline or online stages required for the artistic performance, proposing structural solution for the problems encountered during the pandemic. The findings of the research reveal that the arts and culture sector are not adequately supported by the government, while partly supported by the local authorities, professional associations and unions during the pandemic. However, they are not sufficient to influence the policymakers to provide adequate support.  

Keywords: Creative and Cultural Industries, Sustainable Development, COVID-19 Pandemic, Culture and Arts, Media.

YARATICI VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİLER VE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VE SANAT SEKTÖRLERİNİN DURUMU

ÖZ. COVID-19 pandemisi yaratıcı ve kültürel endüstrilerin bazı alt sektörlerinin faaliyetlerinde ciddi kısıtlamalar yaşanmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pandemi sürecinde yaratıcı endüstrilerin parçası olan kültür ve sanat sektörleri için durum değerlendirmesi yapmaktır. Çalışma kapsamında, Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye’de kültür-sanat sektörüne, merkezi ve yerel yönetimlerin sağladığı kamusal destekler ve de meslek birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri, nitel araştırmalarda kullanılan veri analiz tekniklerinden biri olan doküman analizi tekniği ile incelenmektedir. Sinema, televizyon, tiyatro, müzik, gösteri ve performans sanatları kategorileri altında ele alınan kültür-sanat sektörüne sağlanan destekler; finansal destek, vergi indirimi veya ertelemesi, dijital arşiv desteği, erken bilet rezervasyonu, sanatsal performansın icrası için gereken çevrimdışı veya çevrimiçi ortamların sağlanması, yaşanan sorunlara ilişkin yapısal çözüm önerileri geliştirilmesi temalarına göre değerlendirilmektedir. Araştırma neticesinde pandemi döneminde Türkiye’de kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi yönetim tarafından yeterince desteklenmediği, yerel yönetimler tarafından kısmen desteklendiği ve de meslek birliklerinin ve sendikaların bazı destekler sağladığı ancak politika yapıcıların karar mekanizmalarına yeteri kadar etki edemediği tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler, Sürdürülebilir Gelişme, COVID-19 Pandemisi, Türkiye’de Kültür ve Sanat, Medya.

* Doç. Dr., Çukurova Üniv., İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, zozarslan@cu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8278-3237

DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2021.13


CREATIVE AND CULTURAL INDUSTRIES AND THE STATE OF ART OF THE ARTS AND CULTURE SECTORS IN TURKEY DURING COVID-19 PANDEMIC (Turkish)
Zeynep ÖZARSLAN
Alternatif Politika, Volume 13, Issue 2, June 2021