Volume 10, Issue 3, October 2018
       

Sezgi DURGUN

GEOSOPHICAL APPROACHES, TURKISH REFLECTIONS (Turkish)

ABSTRACT. In this interdisciplinary work, “geosophy” will be discussed as a concept that links philosophy, politics and space. The focus of the article will be on the development of possible geosophical approaches both in Turkey and worldwide. This article argues that geosophical understanding hybridized with the historical approach, would release a new discussion how politics, human and space are interconnected. This is how the concept “imagined geographies” makes sense in understanding different nationalisms, “exceptionalisms” or geopolitical roles / identitifications assumed by various political actors. Along with the analysis of the rising power of spatiality in the social sciences, this article will evaluate the possible geosophical approaches in Turkish context mostly arising from the emerging critical literature on geopolitics.

Keywords: Jeosophy, Imagined Geographies, Critical Jeopolitics, Turkish Geographical Thought, Geographical Imagination, Terrae Incognitae.

JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR

ÖZ. Bu makalede disiplinlerarası bir perspektiften “jeozofi” kavramı ele alınacak ve felsefe-mekân-siyaset ilişkisi konu edilecektir. Makalede jeozofik yaklaşımların Türkiye ve dünyadaki muhtemel etkisi ele alınacak, jeozofik anlayışın tarihsel ekollerle melezlenerek siyaset, insan ve mekân bağını nasıl inşa ettiğine odaklanılacaktır. Söz konusu çerçevede hayali coğrafyalar ve coğrafi imgelem söylemlerinin nasıl ortaya çıktığı tartışılacak ve buna istinaden farklı aktörlerin ürettiği “milliyetçilikler”, coğrafi konuma atfedilen jeopolitik roller ve “olağanüstücü” söylemler serimlenecektir. Coğrafya ve mekânın, insanla ve siyasetle nasıl bütünleştiği, sosyal bilimlerde mekân sallığın yeniden nasıl önem kazandığı tartışılacaktır. Aynı zamanda hem dünyada hem de Türkiye’de eleştirel jeopolitiğin ortaya çıkmasında ve jeopolitik ön kabullerin eleştirel bir şekilde ele alınmasında jeozofinin olanaklılığı etkisi araştırılacaktır.  Bu bağlamda makale Türkiye’deki eleştirel jeopolitik literatüründen örnekler sunarak tartışmaya ulusal bir boyuttan bakmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Jeozofi, Hayali Coğrafyalar, Eleştirel Jeopolitik, Türkiye’de Coğrafi Düşünce, Coğrafi İmgelem, Terrae Incognitae.


GEOSOPHICAL APPROACHES, TURKISH REFLECTIONS (Turkish)
Sezgi DURGUN
Alternatif Politika, Volume 10, Issue 3, October 2018