Volume 11, Issue 3, October 2019
       

Rasim Berker BANK

INTELLECTUAL INFLUENCE OF THE OCTOBER REVOLUTION AND THE LEFT POWER STRUGGLE DIFFERENT THEORETICAL EXPANSIONS IN TURKEY FROM 1960 to 1970 (Turkish)

ABSTRACT. While the leftist-socialist movements which found the opportunity to organize legally in the beginning of the 1960s emerged as a result of the development of Turkey’s historical social dynamics, the theoretical analyses that these movements developed strategically were based on the ideas brought forward by the October Revolution, despite all the differences between them. The research question discussed in this study concerns the period when the theoretical influence of the October Revolution on the Turkish left emerged in relation with the materialization of the socialist revolutions in underdeveloped countries during the imperialist epoch and addresses the different views developed theoretically on the seizure of political power during the hegemonic struggle of the political movements known as Yön (a Kemalist magazine), TİP (the Turkish Labor Party) and MDD (the National Democratic Revolution) against the dominant classes.

Keywords: Imperialism, Underdevelopment, Socialism, Gradual Revolution.

EKİM DEVRİMİ’NİN DÜŞÜNSEL ETKİSİ VE 1960’DAN 1970’E TÜRKİYE SOLU’NUN İKTİDAR MÜCADELESİNDE FARKLI KURAMSAL AÇILIMLAR

ÖZ. 60’lı yılların başlarında yasal alanda örgütlenme fırsatı bulan sol-sosyalist hareketler tarihsel açıdan Türkiye’nin toplumsal dinamiklerinin gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmışsa da, bu hareketlerin stratejik temelde geliştirdikleri kuramsal çözümlemeler aralarındaki tüm farklılıklara rağmen esas olarak Ekim Devrimi deneyiminin ortaya koyduğu düşüncelere dayanmaktadır. Bu çalışmaya konu olan temel sorunsal emperyalist aşamada azgelişmiş ülkelerde sosyalist devrimlerin gerçekleşmesi noktasında Ekim Devrimi’nin Türkiye sol’u üzerindeki kuramsal etkisinin hangi noktalarda ortaya çıktığını göstermekle birlikte; Yön (Dergi), TİP (Türkiye İşçi Partisi) ve MDD (Milli Demokratik Devrim) şeklinde ifade edilen siyasi hareketlerin egemen sınıflara karşı yürüttüğü hegemonya mücadelesi süresince, siyasal iktidarın ele geçirilmesine ilişkin kuramsal temelde geliştirdikleri farklı bakış açılarını ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Emperyalizm, Azgelişmişlik, Sosyalizm, Aşamalı Devrim.


INTELLECTUAL INFLUENCE OF THE OCTOBER REVOLUTION AND THE LEFT POWER STRUGGLE DIFFERENT THEORETICAL EXPANSIONS IN TURKEY FROM 1960 to 1970 (Turkish)
Rasim Berker BANK
Alternatif Politika, Volume 11, Issue 3, October 2019