Special Issue, December 2017
       

Ali Onur TEPECİKLİOĞLU & Murat DEMİREL

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL ISSUES FROM THE ENGLISH SCHOOL PERSPECTIVE (Turkish)

ABSTRACT: This study discusses possible new perspectives and conclusions that can be drawn from the English School theory, which is among the mainstream International Relations theories, about the management and resolution of international environmental problems, which are often regarded as emerging problems in contemporary international relations. While the study acknowledges the tension between the state-centric approach of the English School theory, and the inherently supranational character of international environmental issues; it also argues that the English School and other state-centric theories can be useful analytical tools in understanding and explaining such problems, as well. The study, specifically, underlines the fact that environmental issues are significant parts of the international society. Particularly for this reason, the management of environmental issues could be explained through the work of international institutions that the English School conceptualizes. Another argument suggested by the study is that current debates within the English School are closely related to the frequently used concepts in relation to international environmental issues - such as sustainable development, human security and co-operation.

Keywords: The English School, International Environmental Issues, Paris Agreement, International Society, New Issues in International Relations.

İNGİLİZ OKULU KURAMI PERSPEKTİFİNDEN ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARI

ÖZ: Bu çalışma ana akım Uluslararası İlişkiler teorilerinden İngiliz Okulu kuramının uluslararası ilişkilerde yeni sorunlar olarak adlandırılan meseleler arasında yer alan uluslararası çevre sorunlarının yönetimi ve çözümüne dair ne gibi yeni perspektif ve çıkarımlar getirebileceğini tartışmaktadır. Çalışma İngiliz Okulu kuramının devlet merkezli uluslararası ilişkiler anlayışı ile uluslararası çevre sorunları gibi doğası gereği ulusüstü/sınır aşan özellikteki sorunların arasındaki gerilimin doğruluğunu kabul etmekle birlikte, İngiliz Okulu ve benzeri devlet merkezli kuramların da bu gibi sorunların anlaşılmasına ve açıklanmasında faydalı birer araç olarak kullanılabileceklerini iddia etmektedir. Çalışma, özellikle uluslararası çevre sorunlarının uluslararası toplumun bir parçası olarak kabul edildiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla bu sorunların ele alınış biçimi İngiliz Okulu’nun kavramsallaştırdığı kurumların işleyişi vasıtasıyla açıklanabilir. Çalışmanın öne sürdüğü bir diğer iddia ise İngiliz Okulu’nda devam eden güncel tartışmaların uluslararası çevre sorunlarının incelenmesinde sıklıkla kullanılan sürdürülebilir kalkınma, insani güvenlik ve işbirliği gibi kavramlarla yakından ilişkili olduğudur.

Anahtar Kelimeler: İngiliz Okulu Kuramı, Uluslararası Çevre Sorunları, Paris Anlaşması, Uluslararası Toplum, Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorunlar.


INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL ISSUES FROM THE ENGLISH SCHOOL PERSPECTIVE (Turkish)
Ali Onur TEPECİKLİOĞLU & Murat DEMİREL
Alternatif Politika, Special Issue, December 2017