Volume 12, Issue 1, February 2020
       

Nazlı ŞENSES

PRO-MIGRANT CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS: CHANGING POLITICS AND ACTIVITIES (Turkish)

ABSTRACT. The goal of this article is to discuss the relationship between international migration and civil society from the point of view of pro-migrant organisations. It is important to understand the relation between civil society and migration since all the politics and discourses towards migrants takes places also at the level of civil society in parallel to the level of state. Studying only the politics of state depicts the social context of migration only partially. However, a focus on the activities of pro-migrant civil society provides different perspectives towards international migration. Following that, this article considers how the issue of international migration is positioned in civil society and studies the activities of pro-migrant civil society organisations. In addition to that, the article discusses different politics towards migration in civil society and how these politics relate to certain socio-political processes such as citizenship, solidarity and human rights. In the light of these discussions, the article also focuses the relationship of civil society and migration in Turkey, and makes an overview of the current context by utilising extant literature.

Keywords: Civil Society, International Migration, Migrant, Rights Activism, Service Provision.

GÖÇMEN ODAKLI SİVİL TOPLUM OLUŞUMLARI: DEĞİŞEN EYLEMLER VE SİYASETLER

ÖZ. Bu makalenin amacı, uluslararası göç ve sivil toplum ilişkisini göçmenler yararına çalışan oluşumlar üzerinden tartışmaktır. Sivil toplum ve göç ilişkisini anlamak önemlidir çünkü göçmenlere yönelik söylem ve siyasetlerin tümü devlet düzeyiyle eş zamanlı olarak sivil toplum içerisinde de cereyan etmektedir. Devlet politikaları odaklı çalışmalar göç meselesinin toplumsal boyutunun bir kısmını gösterir.  Sivil toplumda göçmen odaklı çalışmalar yürüten örgütlenmeler üzerinden bir bakışsa uluslararası göçü farklı açılardan da görmemizi sağlayacaktır.  Buradan yola çıkarak, bu makalede uluslararası göçün sivil toplum alanındaki konumlanışı ve göçmenler yararına çalışan örgütlenmelerin eylemleri değerlendirilecektir. Buna ek olarak, göçmen odaklı sivil toplumdaki farklı siyasetler ve ilişkilendikleri vatandaşlık, toplumsal dayanışma, insan hakları gibi toplumsal süreçler üzerine bir tartışma yapılmaktadır.  Ayrıca, bu tartışmalar ışığında Türkiye’deki sivil toplum ve göç ilişkisine odaklanılmakta ve var olan çalışmalar üzerinden güncel durumun bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Uluslararası Göç, Göçmen, Hak Savunuculuğu, Hizmet Sunumu.


PRO-MIGRANT CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS: CHANGING POLITICS AND ACTIVITIES (Turkish)
Nazlı ŞENSES
Alternatif Politika, Volume 12, Issue 1, February 2020