Volume 10, Issue 2, June 2018
       

Volkan GÖÇOĞLU & Mehmet Devrim AYDIN

PUBLIC POLICY ANALYSIS PERSPECTIVE OF CLIMATE CHANGE POLICIES IN TURKEY (Turkish)

ABSTRACT. This study evaluates the climate change policies in Turkey from the perspective of rational public policy analysis. Relevant climate change national strategic plan, action plan, and the policy designs in the manifesto were analyzed on the context of related policy analysis model. In the first two parts of the study, various public policy analysis approaches were evaluated in the perspective of climate change policies. In the third part of the study, the climate change policies in Turkey were discussed according to rational public policy analysis consisting seven stages. In the conclusion of the study, a more effective, efficient and concrete policy making process was suggested.

Keywords: Public Policy, Public Policy Analysis, Rational Public Policy Analysis, Climate Change, Plan.

RASYONEL KAMU POLİTİKASI ANALİZİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI

ÖZ. Bu çalışma, rasyonel kamu politikası analizi perspektifinden Türkiye’deki iklim değişikliği politikalarını incelemektedir. İlgili iklim değişikliği ulusal stratejik planı, eylem planı ile bildirilerde yer alan politika tasarımları, söz konusu analiz modeli üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk iki bölümünde çeşitli kamu politikası analizi yaklaşımları iklim değişikliği politikaları çerçevesinde ele alınmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye’deki iklim değişikliği politikaları yedi basamaktan oluşan rasyonel kamu politikası analizi doğrultusunda tartışılmaktadır. Çalışma sonucunda daha etkin, verimli ve somut çözüm sunan bir politika üretim sürecine ilişkin önerilere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Kamu Politikası Analizi, Rasyonel Kamu Politikası Analizi, İklim Değişikliği, Plan.


PUBLIC POLICY ANALYSIS PERSPECTIVE OF CLIMATE CHANGE POLICIES IN TURKEY (Turkish)
Volkan GÖÇOĞLU & Mehmet Devrim AYDIN
Alternatif Politika, Volume 10, Issue 2, June 2018