Volume 14, Issue 1, February 2022
       

Ömer ÇONA

SILENCE AGAINST STATE TERRORISM AS A RESULT OF STATE CENTRISM IN TERRORISM RESEARCH (Turkish)

ABSTRACT. In this study, it is aimed to determine the reasons for the deficiencies in the subject of state terrorism in terrorism research by bringing a critical analysis to the epistemological, ontological and methodological approaches of traditional terrorism studies. In the article, it is concluded that the reason for the researchers to ignore state terrorism and focus on violence originating from non-state actors is the state-centered attitude, and this attitude stems from six reasons. In the study, these were revealed as follows; The emergence process of terrorism studies, the effect of traditional security studies, the impartiality problems of researchers, problem-solving approaches to the issue, the separation of state and non-state actors on the legitimacy of violence, and the limitation of academic freedoms. In this context, it is aimed to present a literature analysis to the reader, based on the approaches to orthodoxy in the discipline of Critical Terrorism Studies, which emerged as a reaction to mainstream terrorism studies.

Keywords: State Terrorism, Non-State Actors, Critical Terrorism Studies, Traditional Terrorism Studies, State Centrism.

TERÖRİZM ARAŞTIRMALARINDA DEVLET MERKEZLİLİĞİN BİR SONUCU OLARAK DEVLET TERÖRİZMİNE YÖNELİK SESSİZLİKLER

ÖZ. Bu çalışmada geleneksel terörizm çalışmalarının epistemolojik, ontolojik ve metodolojik yaklaşımlarına eleştirel bir analiz getirilerek, terörizm araştırmalarında devlet terörizmi konusuna yönelik noksanlıkların nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Makalede araştırmacıların devlet terörizmini görmezden gelerek, devlet dışı aktörlerden kaynaklanan şiddete odaklanmasının gerekçesinin devlet merkezli tutum olduğu, bu tutumun da altı nedenden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Çalışmada bunlar şu şekilde ortaya konulmuştur; terörizm çalışmalarının ortaya çıkış süreci, geleneksel güvenlik çalışmalarının etkisi, araştırmacıların tarafsızlık sorunları, meseleye yönelik problem çözücü yaklaşımlar, şiddetin meşruluğu üzerine devlet ile devlet dışı aktör ayrışması ve akademik özgürlüklerin sınırlılığı. Bu bağlamda ana akım terörizm araştırmalarına tepki olarak doğan Eleştirel Terörizm Çalışmaları’nın disiplindeki ortodoksiye ilişkin yaklaşımları temel alınarak, okuyucuya bir literatür analizi sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Devlet Terörizmi, Devlet Dışı Aktörler, Eleştirel Terörizm Çalışmaları, Geleneksel Terörizm Araştırmaları, Devlet Merkezlilik.

* Doktora Öğrencisi, Milli Savunma Üniv., Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Bölümü, omercona@hotmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000- 0001- 8277-105X

DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2022.04


SILENCE AGAINST STATE TERRORISM AS A RESULT OF STATE CENTRISM IN TERRORISM RESEARCH (Turkish)
Ömer ÇONA
Alternatif Politika, Volume 14, Issue 1, February 2022