Cilt 16, Sayı 1, Şubat 2024
     

Gülce TARHAN ÇELEBİ

1962-1980 ARASINDA ANAYASA MAHKEMESİ VE SİYASAL AKTÖRLERİN İLİŞKİSİ: HEGEMONİK KORUMA TEZİ’NE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

ÖZ. Anayasa Mahkemesi kurulduğu 1962 yılından bu yana, sadece TBMM kararlarını iptal etmekle kalmayıp, aynı zamanda en tartışmalı siyasi konularda da konum alan önemli bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Mahkeme’nin rolünü ve diğer siyasi aktörlerle ilişkilerini açıklayan geniş bir literatür oluşmuştur. Bu makalenin iki temel amacı vardır: (i) 1962-1980 yılları arasında Mahkeme ile diğer siyasi aktörler arasındaki ilişkileri analiz etmek ve (ii) bu ilişkinin gelişimini ve doğasını açıklayan alternatif bir teorik çerçeve önermek. Makalede Ran Hirschl'ün Hegemonik Koruma Tezi aracılığıyla Anayasa Mahkemesinin rolünü açıklayan baskın görüş eleştirilecek ve Joel Migdal’ın Toplum-içinde-Devlet yaklaşımına dayanarak alternatif ve daha nüanslı bir açıklama önerilecektir.

Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Anayasa Yargısı, Hegemonik Koruma Tezi, Anayasa Hukuku, Toplum-İçinde-Devlet.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONSTITUTIONAL COURT AND POLITICAL ACTORS BETWEEN 1962-1980: A CRITICAL APPROACH TO THE HEGEMONIC PRESERVATION THESIS

ABSTRACT. The Constitutional Court of Turkey (CCT), since its establishment in 1962, emerged as a significant actor that not only overrules the decisions of the Parliament but also takes part in most divisive political issues. Hence, there has been a growing literature explaining its role and relations with other political actors. The primary purpose of this article is twofold: (i) analyzing the relations between the Court and other political actors between 1962 and 1980 and (ii) proposing an alternative theoretical framework to explain the development and the nature of this relationship. The article challenges the dominant view explaining the CCT's role through Ran Hirschl’s Hegemonic Preservation Thesis and proposes an alternative, more nuanced explanation based on Joel Migdal’s State-in-Society approach.

Keywords: Constitutional Court of Turkey, Constitutional Adjudication, Hegemonic Preservation Thesis, Constitutional Law, State-In-Society.

* Öğr. Gör. Dr., Hacettepe Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, gulcetarhan@hacettepe.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1703-1084

Kaynak Göster:

Tarhan Çelebi, Gülce (2024), "1962-1980 Arasında Anayasa Mahkemesi ve Siyasal Aktörlerin İlişkisi: Hegemonik Koruma Tezi’ne Eleştirel Bir Yaklaşım", Alternatif Politika, 16 (1): 142-179. DOI: https://doi.org/10.53376/ap.2024.06

1962-1980 ARASINDA ANAYASA MAHKEMESİ VE SİYASAL AKTÖRLERİN İLİŞKİSİ: HEGEMONİK KORUMA TEZİ’NE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Gülce TARHAN ÇELEBİ
Alternatif Politika, Cilt 16, Sayı 1, Şubat 2024