Cilt 9, Sayı 2, Haziran 2017
     

F. Orçun KEÇECİ

2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?

ÖZ. İklim değişikliği sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş sanayi toplumları için de küresel bir sorundur. Karbondioksit (CO2) yayarak daha fazla fosil yakıt tüketmek iklim değişikliğine yol açar ve bu sorun insan faaliyetlerinden kaynaklanır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak küresel ısınma tüm insanlığı ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Devletler arasındaki farklılık ve sorunlara rağmen; dünya ülkeleri son zamanlarda iklim değişikliğiyle uluslararası arenada mücadele etmektedir. Özellikle iklim değişikliğine yönelik riskleri azaltmak amacıyla Kasım 2015’te gerçekleştirilen Paris İklim Değişikliği Konferansı’ndaki en önemli meselelerden birisi nükleer enerjidir. Bu bağlamda, bu makale nükleer enerjinin iklim değişikliğine katkı sağlayıp sağlamayacağını incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, 2015 Paris İklim Değişikliği Konferansı, Nükleer Enerji, Düşük-Karbon Salınımı, Yenilenebilir Enerji.

NUCLEAR ENERGY IN THE CONTEXT OF THE 2015 PARIS CLIMATE CHANGE CONFERENCE: A SOLUTION OR PROBLEM?

ABSTRACT. Climate change is a global issue for not only developing countries but also advanced industrial societies. Consuming more fossil fuels by emitting carbon dioxide (CO2) results in climate change and this problem stems from human activities. Global warming caused by climate change threatens ecological balance and the whole humanity. Despite having divergences and problems among states, world countries have been trying to tackle climate change in the international arena in the recent years. One of the most crucial issues to mitigate climate change risks at the Paris Climate Conference on November 2015 is particularly on nuclear energy. In this context, this paper aims to analyse whether nuclear energy will contribute to climate change or not.

Keywords: Climate Change, Paris Climate Change Conference, Nuclear Energy, Low-Carbon Emission, Renewable Energy.

2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?
F. Orçun KEÇECİ
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 2, Haziran 2017