Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010
     

Burcu ÖZGÜVEN

A Convention Centre on the International Road: The Osijek Fair During the Ottoman Period

ABSTRACT.  In the Ottoman Empire the quality of the commercial activity was shaped due to the size of the market area. There existed various building types among the commercial structures, such as "bedesten", "arasta", "han", "kapan" etc. as well as periodic large fair areas where international merchants convened once or twice a year. In the early modern period, Balkan fairs became central places on the major arteries from the East towards the West. The fair organization and protection were maintained by the local charitable waqf foundation and local officials. The waqf was responsible for the tax collection and the organization of the fairground. As an example among the Balkan fairs, Osijek Fair was identified with the shops, stables, carts and the guarding troops, where each function was allotted to separate areas. Illustrations display that inner streets of the Osijek Fair were designed according to the geometric pattern, where items were organized and controlled in a rational order. The coach also appears as a crucial transportation vehicle of the early-modern trade. The geometric street pattern and rational distribution of the building lots can also be compared with contemporary fairs in Italy.

Keywords:  Ottoman trade, Trade routes, Balkan fairs, Osijek, Fairground, Geometrical street pattern

ULUSLARARASI GÜZERGAH ÜZERİNDE BİR TİCARİ MERKEZ: OSMANLI DÖNEMİNDE ÖSEK PANAYIRI

ÖZ. Osmanlı İmparatorluğu‟nda düzenlenen ticari etkinliklerin niteliği çoğunlukla ticari alanın büyüklüğü ile bağlantılıdır. Ticari yapı örnekleri arasında "bedesten", "arasta", "han", "kapan" gibi çeşitli bina tiplerinden söz etmek mümkündür. Yılda bir veya iki kez yüzlerce uluslararası tacirin bir araya geldiği döngüsel panayırlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yeniçağ Balkan panayırları doğudan batıya ilerleyen ana güzergâhların bağlantı noktaları üzerinde bulunmaları nedeniyle merkezi konuma sahiptir. Bu panayırların düzenlenmesi ve dış saldırılara karşı korunmasını yerel vakıf kurumu ile bölgesel askeri yöneticiler sağlamaktadır. Vakıf aynı zamanda vergilerin toplanması ve panayır alanının ticari etkinliğe dönük düzenlenmesinden de sorumludur. On yedinci yüzyılda Hırvatistan‟da kurulan Ösek Panayırı ticari etkinliklerin etkin biçimde işlemesi amacıyla dükkânlar, ahırlar, büyükbaş hayvan barınakları ile güvenliği sağlayan birliklerin bulunduğu çeşitli işlevsel alanlara ayrılmıştır. Döneme ait çizimlerde betimlenen Ösek Panayırı iç sokak dokusunun geometrik karakteri, alandaki mal akışının akılcı bir program dâhilinde düzenlendiğini ve denetlendiğini yansıtmaktadır. Yeniçağ ulaşım aracı olarak atlı arabanın da bu programın oluşumuna önemli katkısı bulunmaktadır. Panayır alanındaki geometrik sokak düzeni ile bina gruplarının işlevsel dağılımı İtalya‟daki diğer eşzamanlı panayır alanları ile karşılaştırılabilir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler:  Osmanlı ticareti, Ticari güzergâhlar, Balkan panayırları, Ösek, Panayır alanı, Geometrik sokak dokusu.

A Convention Centre on the International Road: The Osijek Fair During the Ottoman Period
Burcu ÖZGÜVEN
Alternatif Politika, Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010