Cilt 4, Sayı 2, Temmuz 2012
     

Y. Kerem ARSLAN

Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık

ÖZ. Bu çalışma Afrika Büyük Göller Yöresi’ndeki etnik kimlik tabanlı göç hareketlerini ve sebeplerini algılamaya çalışmaktadır. Kolonyal dönemden beri süregelen bu hareketlilik, gerek işbölümü temelli, gerek kültürel, gerekse de politik kimliklerin oluşumunda önemli bir rol üstlenirken; bağımsızlık sonrası dönemde oluşturulmak istenilen milli kimliklerin de hem ortak paydasını hem de kırılma noktasını oluşturmaktadır. Özellikle Ruanda, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda gibi bölge ülkelerinin kendi milli kimliklerini oluşturma sürecinde, bu kimliklerin dışında bırakılan grupların iç savaşlar ve etnik çatışmalardan kaynaklanan, bölge içerisindeki göç, yerinden edilme, mülteci hareketleri süregelmekte olan sorunların ana aksını oluşturmaktadır. Toplumlar içi ya da arası türetilen sınıflandırmaların kökeni ise kolonyal dönemde işbölümü üzerine şekillenmiş kültürel kimliklerin parçalanarak, yerine sınırları daha keskin çizilmiş politik kimliklerin yerleştirilmesinde aranmalıdır. Bu sömürgeci uygulamalar özenle incelenirken, ortaya çıkan genelde çift kutuplu toplumsal politik ayrışmanın yeniden üretim araçları irdelenecektir. Bu sayede bölgeyi kasıp kavuran çatışmaların ve bu çatışmaların sebep olduğu göç hareketlerinin bir şablonu çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Etnik kimlik, Kültürel ağlar, Hutu-Tutsi etnik çatışması, Kolonyal vatandaşlık, Tutsi diasporası, Zorunlu yerinden edilme.

INTER-AFRICAN MIGRATIONS AND POST-COLONIAL CITIZENSHIP

ABSTRACT. This paper attempts to define the migration movements based on ethnic identity in the Great Lakes region of Africa and the motives behind them. Although these movements, which have lasted from the colonial period, play an important role in the formation of work-oriented, cultural, or political identities, they also appeared as a basis and as a breakpoint in the creation of national identities during the post-independence era. In the process of building national identities, particularly in Rwanda, Burundi, Democratic Republic of Congo, and Uganda, the migrations in the region, the displacements, and the refugee movements stemming from civil wars and ethnic conflicts constituted the main axes of contemporary regional problems. The foundation of the emergence of racial or ethnic classifications, whether intra-society or inter-societies, should be searched for in the replacement of cultural identities based on the division of labour in the colonial period by the more strictly drawn political divisions. By examining the implementations of colonial rule, this paper seeks to analyse the instruments of the reproduction of social and political differentiation in a type of society that generally emerged as bi-polar, such as Rwanda and Burundi. Finally, this study aims to put forth a pattern of regional migration movements.

Keywords: Ethnic identity, Cultural networks, Hutu-Tutsi ethnic conflicts, Colonial citizenship, Tutsi diaspora, Forced displacement.

Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık
Y. Kerem ARSLAN
Alternatif Politika, Cilt 4, Sayı 2, Temmuz 2012