Cilt 4, Sayı 1, Şubat 2012
     

Gül Arıkan AKDAĞ

AK Parti'nin Seçim Başarısına Alternatif Bir Açıklama: Yerel Örgütlerin Yapı ve İşlevleri

ABSTRACT. General perception in political science literature is the declining strength and functions of political parties’ local organizations due to the loosening voter/party linkage and decrease in political activism. Nevertheless, given the safe nature of a permanent voter/party linkage in affecting vote choice, in party systems with hegemonic tendencies, incumbents may use the resources at their disposal to strengthen their links with the society via their local organizations. Within this Respect, this paper is an attempt to evaluate AKP’s local branches activities and functions in understanding their role as intermediary mechanisms that enhance the voter/party linkage in the Turkish political context.

Keywords: Political Parties, AKP, Local Organizations, Voter/party Linkage, Hegemonic Party System, Political Network, Political Participation.

AK PARTİ’NİN SEÇİM BAŞARISINA ALTERNATİF BİR AÇIKLAMA: YEREL ÖRGÜTLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ

ÖZ. Siyasi literatürün genel algısı siyasal partilerin yerel örgütlerinin gücünün ve işlevlerinin azaldığı yönünde olmuştur. Yine de, kalıcı bir seçmen/parti ilişkisinin seçmen tercihleri üzerindeki güvenli etkisi göz önüne alındığında, hegemonik eğilimli siyasal sistemlerde, hükümette olan siyasal partiler ellerindeki gücü kullanarak yerel örgütleri aracılığıyla bu ilişkiyi güçlendirme eğiliminde olabilirler. Bu varsayım doğrultusunda, çalışma, seçmenle olan ilişkisini güçlendirmede rollerini anlayabilmek için AK Parti’nin yerel örgütlerinin faaliyet ve işlevlerini değerlendirmeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal partiler, Ak Parti, Yerel Örgütler, Seçmen/parti İlişkisi, Hegemonik Siyasal sistem, Siyasi Ağlar, Siyasal Katılım.

AK Parti'nin Seçim Başarısına Alternatif Bir Açıklama: Yerel Örgütlerin Yapı ve İşlevleri
Gül Arıkan AKDAĞ
Alternatif Politika, Cilt 4, Sayı 1, Şubat 2012