Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020
     

Özgür BALKILIÇ & Fatma Armağan TEKE LLOYD

AKP’NİN SURİYELİ GÖÇMEN SÖYLEMİNİ TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK SENARYOSUYLA BİRLİKTE OKUMAK

ÖZ. AKP Suriyeli mülteci krizi ile baş etmek için uzun bir süre boyunca açık kapı politikası uygulamasına karşın, 2011-2018 yılları arasında konu üzerine geliştirdiği söylemsel pratiği kafa karıştırıcıydı. Zira, bu söylemsel pratik uluslararası göç kuramları ve pratikleri örüntüsünü tam olarak takip etmiyordu. Aslında AKP için göçmen krizi, Batı’nın ahlaki ve liderlik sorunlarının geniş yansımasının bir ürünüydü. Suriye göçmen krizini uluslararası sistemin bir çöküşünün sonucu olarak okuyan Türkiye’nin dış politika pratiklerini temellendirdiği ve meşrulaştırdığı jeopolitik senaryosu AKP’nin görünürde kafa karıştırıcı söylemini kavramamız için bize analitik bir çerçeve sunabilir. Bu makale söz konusu söylemde iki temaya odaklanmaktadır. Birincisi, AKP Suriyeli göçmenleri tanımlarken resmi düzenlemelerde belirtilen herhangi bir statüden ziyade dini temelli bir “misafir” kavramına başvurmaktadır. İkincisi, AKP Suriyeli mülteci krizini, içerisinde Türkiye’ye bir liderlik rolü payesi biçecek şekilde, uluslararası sistemin daha geniş siyasi ve ahlaki bir krizinin bir sonucu olarak ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göç ve Jeopolitik, Suriyeli Mülteci Krizi, Jeopolitik Senaryo, Türkiye’nin Uygarlık Vizyonu.

READING THE AKP’S DISCOURSE ON SYRIAN MIGRANTS FROM THE LENS OF TURKEY’S GEOPOLITICAL SCRIPT

ABSTRACT. Although AKP employed an open door policy in dealing with Syrian refugee crisis, the way that it shaped its discursive lexicon is puzzling. AKP’s discourse does not easily overlap with familiar theories and practices of international migration. Rather for AKP, this crisis was an indication of a broad range problems in the international system, extending from the categorization of migrants to the problems of morality and leadership. As such, Turkey’s geopolitical script might provide analytical insights to comprehend AK’s seemingly confusing and extended discourse. Specifically, this article focused on two themes in this discourse. First, AKP has utilized a religious based definition of “guest” to refer to Syrian migrants rather than any statuses specified in official regulations. Second, AKP reads the Syrian refugee crisis as a repercussion of larger political and moral crises of the international system, in which it demarcates a leadership role for Turkey.

Keywords: Migration and Geopolitics, Syrian Refugee Crisis, Geopolitical Script, Turkey’s Civilizational Vision.

-----------

* Özgür BALKILIÇ, Dr. Öğr. Üyesi, Abdullah Gül Üniv., İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, ozgur.balkilic@agu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0309-583X

** Fatma Armağan TEKE LLOYD, Dr. Öğr. Üyesi, Abdullah Gül Üniv., İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, armagan.tekelloyd@agu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5439-439X

AKP’NİN SURİYELİ GÖÇMEN SÖYLEMİNİ TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK SENARYOSUYLA BİRLİKTE OKUMAK
Özgür BALKILIÇ & Fatma Armağan TEKE LLOYD
Alternatif Politika, Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020