Cilt 4, Sayı 2, Temmuz 2012
     

Gül Arıkan AKDAĞ

AKP’s Local Politics: Perceived Dicrimination as an Obstacle to Ethnic Mobilization

ABSTRACT. This paper will be an attempt to explain changes in ethnic votes by focusing at local political activities of political parties and relating them to theories of ethnic solidarity. It will try to demonstrate how perceived discrimination and intergroup polarization affect the ability of the AKP to form permanent channels of communication among citizens of Kurdish origin, making their incorporation in the political network of the party more difficult. Within this respect, the study will mainly analyze whether AKP’s local organization characteristics and activities changes across districts that are different in terms of the discrimination the Kurdish citizens faces. To test the hypothesis, field research has been effectuated in major neighborhoods of Beyoğlu and Sancaktepe which diverges in terms of perceived discrimination indicators among residents of Kurdish origin.

Keywords: Political parties, Ethnic mobilization, Ethnic solidarity, Elite incorporation, Political network, Local politics, Local organizations, Electoral strategy, AKP, Kurdish problem.

AK PARTİNİN YEREL DÜZEYDE SİYASETİ: AYRIMCILIK ALGISININ ETNİK MOBİLİZASYONA ETKİSİ

ÖZ. Bu çalışma siyasal partilerin yerel örgütleri ve etnik kimlik üzerine yapılan çalışmaları birleştirerek etnik kökenli oy davranışındaki farklılıkları anlama amacını gütmektedir. Ayrımcılık algısı ve farklı etnik gruplar arasındaki kutuplaşmanın, benzer göç geçmişleri olan Kürt kökenli vatandaşlar arasında AK Parti’nin kalıcı iletişim kanalları kurma ve bu yolla onları partinin siyasi ağına dahil etme kapasitesini nasıl etkilediğini inceleyecektir. Bu doğrultuda çalışma, kutuplaşması farklı olan ilçelerde, AKP’nin yerel örgüt yapısı ve faaliyetlerinin değişiklik gösterip göstermediğini inceleyecektir. Bu varsayımı test etmek amacıyla, kutuplaşma oranı farklı olan İstanbul’un Beyoğlu ve Sancaktepe ilçelerindeki mahallelerde araştırma gerçekleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasal partiler, Etnik mobilizasyon, Etnik dayanışma, Siyasal katılım, Siyasi ağlar, Yerel siyaset, Yerel örgütler, Seçim stratejisi, AK parti, Kürt sorunu.

AKP’s Local Politics: Perceived Dicrimination as an Obstacle to Ethnic Mobilization
Gül Arıkan AKDAĞ
Alternatif Politika, Cilt 4, Sayı 2, Temmuz 2012