Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011
     

Fazilet Ahu ÖZMEN

Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik Mücadelesi I

ÖZ. Farklı tanımlamaları, çoğulcu yapısı ve Türkiye‟nin siyasi, sosyal ve kültürel alanlarına kattığı anlam ile Alevilik, önemli bir etken oluşturmakla birlikte, günümüzde çokça tartışılan bir kavram ve bir mobilizasyon unsurunu teşkil etmektedir. Aleviliğin, Osmanlı döneminden itibaren günümüze kadar uzanan bir kimliksel mücadelesi söz konusudur. Alevilerin gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerekse Cumhuriyet‟in ilerleyen yıllarında, inançsal nitelikleri yüzünden toplumdan dışlanmaları ve muhalif kesimler tarafında ötekileştirilmeleri, Aleviler nezdinde ciddi sorunlar yaratmıştır. Karşı karşıya kaldıkları baskılar sonucunda, kendilerini yeterince ifade edememişler ve kimliksel bir özerkliğe kavuşamamışlardır. Ancak, Türkiye‟de çok parti sistemine geçiş ve o dönemde başlayan kırdan kente göç hareketleri ile durumlar değişmiş ve özellikle 1960‟lı yılların ortalarında cereyan eden siyasi hareketlenmelerin de etkisiyle, başta Alevi gençleri olmak üzere Alevi topluluğu hızla toplumdaki yerini almaya başlamıştır. 68 kuşağının önemli bir fraksiyonunu temsil eden Aleviler, sol görüşleri benimsemişler ve bu bağlamda bir kimlik oluşumuna girmişlerdir. 1970‟li yıllarda da bu süreç devam etmiştir. Fakat 1978-80 yılları arasında yaşanan olaylar Alevileri bir kez daha derinden sarsmış ve 1980 darbesi ile tekrar içlerine kapanmışlardır. İşte bu makalede, Alevi gençliğinin 1968-80 yılları arasındaki kimliksel oluşumlarının yanı sıra, dönemin siyasi gelişimine katkılarına ve verdikleri yöne de ayrıca değinilecektir.

Anahtar kelimeler: Alevi, Gençlik, Jenerasyon, Kimlik, Siyaset.

POLITICAL AND CULTURAL IDENTITY BATTLE OF ALEVI YOUTH I

ABSTRACT. With its different definitions, its pluralist structure and its contribution to the political, social and cultural space of Turkey, besides constituting an important factor; Alevism; is a often debated concept and a mobilization tool nowadays. Since the Ottoman period Alevism has a struggle of identity. Their marginalization in the Ottoman Empire as well as in the later periods of the Republic due to the characteristics of their belief system, their definition as the „other‟ by the opposition forces have caused great difficulties for Alevis. Because of the oppression they have experienced, they could not sufficiently express themselves and could not attain a cultural autonomy. However, with the transition to the multi-party system and migration flows from the country-sides to the cities, the situation has began to change and especially with the effect of the political activities of the mid-1960‟s, the Alevi community, especially the young generation has began to take its places in the society. Alevis that formed an important fraction of the 68 generation have adopted leftist orientations that formed the basis of their identity formation. This process has continued throughout the 1970‟s. But events between 1978-80 have once more deeply affected the Alevis and they once more retired into themselves.
Besides observing the identity formation of the Alevi youth between 1968-80, this article also highlights the importance of their contributions to the political development and to the direction of this development in these periods.

Keywords: Alevi, Youth, Generation, Identity, Politic.

Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik Mücadelesi I
Fazilet Ahu ÖZMEN
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011