Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2015
     

Nil MUTLUER

Aleviler Ve Yeni Merkezileştirme Politikaları

ÖZ. Aleviler Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine, tarih boyunca içlerindeki çoğulluğu yok sayan ve inancı tektipleştirmeye çalışan merkezileştirme politikalarına maruz kaldılar. AKP dö-neminde Aleviler'in siyasal bir aktör olarak tanınması önemli bir dönüm noktası olarak görülse de; merkezileştirme ve tek-tipleştirme politikalarındaki tarihsel süreklilik kırılmadı. Bu makalede Alevi'lerin maruz kaldıkları merkezileştirme politikalarının AKP döneminde aldığı yeni biçimler ve bu politikalara Alevilerin gösterdikleri tepkiler, inancın aktarımı, dedelik kurumun yeniden yapılandırılması ve cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi olmak üzere üç tartışma alanında ve sahada yapılan derinlemesine mülakatlar ışığında irdeleniyor.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Merkezileştirme Politikaları, İnanç, Dedelik, Cemevi.

ALEVIS AND THE NEW CENTRALIZATION POLICIES

ABSTRACT. Historically, from Ottoman to the Republican era, Alevis have been subjected to centralization policies whichignored and sought to homogenize the diversity of faith within the Alevi community. Even though the era of AKP represents a turning point in that the Alevi community has been recognized by the governmet as a player in the political field for the first time, it does not represent a disruption in the historic continuity of cen-tralization policies. Using field data gathered from indepth interviews, this article examines the new form that the centralization policies took in the AKP era, as well as Alevis' responses to those policies, in three particular issue areas, namely the transmission of belief, the attempts to restructure the dedelik institution, and the granting of the status of official house of prayer to cemevi.

Keywords: Alevism, Centralization Policies, Belief, Dedelik, Cemevi.

Aleviler Ve Yeni Merkezileştirme Politikaları
Nil MUTLUER
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2015