Cilt 9, Sayı 1, Şubat 2017
     

Rasim Özgür DÖNMEZ & Kasım TİMUR

AN EVALUATION OF PhD DISSERTATIONS ON TERRORISM STUDIES IN TURKEY

ÖZ. Türkiye’de doktora düzeyinde yapılan terörizm çalışmalarını haritalandırmayı amaçlayan bu araştırma, veri setinde yer alan çalışmaları analiz ederek 1980’lerden günümüze kadar geçen sürede temel trendlerin, öncelikli yararlanılan kaynakların ve kuramsal temellerin neler olduğunu ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Böylece, doktora düzeyi terörizm araştırmalarının ana akım terörizm çalışmalarının neresinde konumlandıklarının yanı sıra temel eksiklerinin neler olduğu da belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada, hangi araştırmacılardan ve eserlerden en sık yararlanıldığı ve hangilerinden yararlanılmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylece nihai olarak bu eksiklerin giderilmesi için yol gösterici olması umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Terörizm Çalışmaları, Doktora Tezleri, Türkiye.

TÜRKİYE’DE TERÖRİZM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

ABSTRACT. This research aims to reveal the main trends, resources and theoretical foundations in the doctoral dissertations written on terrorism in Turkey from the 1980s to the present day. By mapping the terrorism studies conducted in Turkey in doctoral dissertations, it is not only attempted to find out where they are located in mainstream terrorism studies, but also it is tried to determine what the fundamental deficiencies are. To this end, we tried to uncover which researchers and publications are cited most frequently, and which are not, by the doctoral researchers in the scope of our research. Thus, it is hoped that it will eventually lead to the elimination of these deficiencies.

Keywords: Terrorism Studies, Ph.D. Dissertations, Turkey.

AN EVALUATION OF PhD DISSERTATIONS ON TERRORISM STUDIES IN TURKEY
Rasim Özgür DÖNMEZ & Kasım TİMUR
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 1, Şubat 2017