Cilt 12, Sayı 1, Şubat 2020
     

Hamza Bahadır ESER & Ali ÇİÇEK

AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN AYAK SESLERİ: ZENOFOBİNİN PATOLOJİK NORMALLEŞMESİ

ÖZ. 2000’li yıllarla birlikte Avrupa’da aşırı sağ partilerin daha geniş halk kitleleri tarafından destek görerek dikkate değer bir çıkış trendi yakalaması, onları birçok ülkede iktidara ya da ana muhalefete taşıyacak kadar güçlendirmiştir. Günümüzde aşırı sağ, dünyanın gelişmiş ülkeleri ve liberal demokrasilerinin beşiği sayılan ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de başat siyasi aktörler olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu ilerleyişi motive eden en önemli gelişme ise son yıllarda Avrupa’ya yönelik göç hareketliliğinin artış göstermesidir. Bu çalışmada, aşırı sağın Avrupa’da yükselişi ile göç dalgası ilişkilendirilecek ve Batılı toplumlardaki aşırı sağ siyasi partilerin göçmen karşıtı politikaları patolojik normallik, yabancı düşmanlığı ve refah şovenizmi kavramları ekseninde ele alınacaktır. Çalışmanın hipotezi, Avrupa’da göçmen karşıtlığının arkasında güvenliğe, refah kaybına ve kültürel heterojenliğe dair kaygılar olduğudur. Buna müteakip sayılan unsurlarda artarak görülen tepkiselliğin, göçmen karşıtı politikaları esas alan aşırı sağ partileri günden güne güçlendirdiği vurgulanan diğer bir husustur.

Anahtar Kelimeler: Göç, Aşırı Sağ, Patolojik Normallik, Yabancı Düşmanlığı, Refah Şovenizmi.

FOOTSTEPS OF THE EXTREME RIGHT IN EUROPE: PATHOLOGICAL NORMALIZATION OF XENOPHOBIA

ABSTRACT. During the 2000s, the extreme right-wing parties in Europe were supported by the wider public and experienced a significant outflow. In these years, the extreme right has been the ruling party or main opposition party in many countries. Today, the far right continues to be the leading political actors in the European countries, as well as in the developed countries of the world and in countries such as the USA, Canada, Australia and New Zealand, which are considered as examples of liberal democracy. This progress stems from the increase in migration mobility towards Europe in recent years. In this study, the rise of the far right in Europe will be associated with the wave of migration, and the anti-immigrant policies of far-right political parties in Western societies will be dealt with in the axis of pathological normality, xenophobia and welfare chauvinism. The hypothesis of the study is that there are concerns about security, welfare loss and cultural heterogeneity behind the anti-immigration stance in Europe. It is also emphasized that the increasing reaction towards the right-wing parties, which is based on anti-immigrant policies, is being strengthened day by day.

Keywords: Migration, Extreme Right, Pathology of Normalcy, Xenophobia, Welfare Chauvinism.

-----------

* Hamza Bahadır ESER, Prof. Dr., Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, hamza.eser@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4063-051X

** Ali ÇİÇEK, Öğr. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, alicicek@cumhuriyet.edu.tr; Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Doktora Öğrencisi, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9875-2400

AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN AYAK SESLERİ: ZENOFOBİNİN PATOLOJİK NORMALLEŞMESİ
Hamza Bahadır ESER & Ali ÇİÇEK
Alternatif Politika, Cilt 12, Sayı 1, Şubat 2020