Cilt 10, Sayı 1, Şubat 2018
     

Ali KELEŞ

BAĞLAMA EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL KİMLİĞİN TEMSİLİ: ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI ÖRNEĞİ

ÖZ: Bu çalışmada Şahkulu Sultan Dergâhında yapılmış bir etnografik alan araştırmasının bulguları sunulmaktadır. Araştırmanın amacı bağlama eğitimi sürecinde rol alan yönetici kadro, eğitmen ve kursiyerlerin Alevi kimliği, müzik ve bağlamaya ilişkin yaklaşımlarının anlaşılabilmesi ve bu kavrayışların icraya olan etkisinin açıklanabilmesidir. Verilerin elde edilmesinde katılımcı gözlem, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşme teknikleri kullanılmıştır. Pek çok modern Alevi kurumu gibi Şahkulu Sultan Dergâhı da çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bu faaliyetlerin başında gelen semah ve bağlama kurslarının amacı,Alevi kimliğini “doğru” biçimde temsil etme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. Nitekim dergâhta görev alan genç zakirler, kurumun kendi bağlama kursunda yetişmişlerdir.Bağlama eğitmeni ve kursiyerler, bireysel bazda farklı Alevilik kavrayışlarına sahiptir. Bu farklar bağlama icrasını, repertuar seçimi ya da tını açısından etkiler. Ancak sonuçta bağlamanın, Alevi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda tüm topluluk üyeleri hemfikirdir.

Anahtar Kelimeler: Bağlama, Eğitim, Kültürel Kimlik, Alevi, Şahkulu Sultan Dergâhı.

THE REPRESENTATION OF CULTURAL IDENTITY IN THE BAGLAMA TRAINING: THE CASE OF SAHKULU SULTAN DERGAH

ABSTRACT: This study presents the findings of an ethnographic research carried out in the Sahkulu Sultan Dergah. The first aim of the research is to understand the perceptions of the actors who took part in the baglama training process on Alevi identity, music and baglama. The second purpose is to explain how these perceptions effect to the musical performance. Participant observation, semi-structured and unstructured interview techniques were used in obtaining the data. Like many modern Alevi institutions Sahkulu Sultan Dergah also arranges various educational activities. The purpose of semah and baglama courses is to educate individuals in a way that they can appropriately represent Alevi identity. Young zakirs who serve in the Dergah were educated in Sahkulu Sultan baglama course. Baglama instructor and trainees have different Alevism insights individually. These differences are reflected in the repertoire and in the baglama performances. In the end, however, all community members agree that the baglama is an integral part of Alevi identitiy.

Keywords: Baglama, Education, Cultural Identity, Alevi, Sahkulu Sultan Dergah.

BAĞLAMA EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL KİMLİĞİN TEMSİLİ: ŞAHKULU SULTAN DERGÂHI ÖRNEĞİ
Ali KELEŞ
Alternatif Politika, Cilt 10, Sayı 1, Şubat 2018