Cilt 13, Sayı 1, Şubat 2021
     

Aykut AYKUTALP

BİYOPOLİTİK KENTİN DOĞUŞU: KARŞILAŞMA, ANTAGONİZMA VE MÜŞTEREK OLARAK METROPOL

ÖZ. Bu çalışma Hardt ve Negri’nin “biyopolitik kent” yaklaşımını incelemektedir. Hardt ve Negri’ye göre kapitalist üretimde meydana gelen bir dizi değişim biyopolitik üretimle birlikte zenginliğin üretiminin mekânsal sınırlarının kent mekanının sınırlarıyla örtüşmesine neden olmuştur. Biyopolitik üretim maddi olmayan malların üretimine dayandığından kent de maddi ve maddi olmayan müştereklerin üretildiği bir mekana dönüşmüştür. Biyopolitik üretim bu açıdan kendine has yeni bir sosyo-mekânsal alan olarak biyopolitik kentin doğuşunu olanaklı kıldığı gibi kent de biyopolitik üretimin yeniden üretimini olanaklı kılmaktadır. Bu değişim endüstriyel kentin sonu; biyopolitik kentin ortaya çıkışı olarak görülmektedir. Bu yönüyle biyopolitik kent bir dizi yeni özellikleriyle birlikte düşünülmelidir. Kent müştereklerin üretildiği, tesadüfi karşılaşmaların gerçekleştiği ve siyasal duygulanımların ve örgütlenmelerin meydana geldiği bir mekana dönüşmektedir. Kentin müşterek bir mekan olarak görülmesi gerektiği fikri aynı zamanda bu mekan üzerinde kimlerin söz sahibi olması gerektiğini tartışmaya açmaktadır. Çalışma Hardt ve Negri düşüncesi bağlamında biyopolitik üretimle birlikte kentin üretim, karşılaşma ve örgütlenme alanı olarak değişen işlevlerini ele alacak; kentin maddi ve maddi olmayan ağların kolektif olarak örgütlendiği müşterek bir mekan olması dolayısıyla kimler tarafından biçimlendirileceği sorunsalına odaklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyopolitik Kent, Biyopolitik Üretim, Müşterek Olan, Karşılaşma, Antagonizma.

THE BIRTH OF BIOPOLITICAL CITY: METROPOLIS AS ENCOUNTERING, ANTAGONISM AND THE COMMON

ABSTRACT. This study examines “the biopolitical city” approach by Hardt and Negri. According to Hardt and Negri, a series of changes in capitalist production have led to the overlapping of biopolitical production and wealth production along with the boundaries of urban space. Since biopolitical production is based on the production of immaterial goods, the city has become a place where material and immaterial commons are produced. In this respect, biopolitical production not only allows the birth of the biopolitical city as a new socio-spatial area, but also enables the reproduction of biopolitical production. This change is seen as the end of industrial city and the emergence of the biopolitical city. In this regard, biopolitical city should be considered along with a series of new features. The city is transformed into a space where the commons are produced, coincidental encounters take place, political sensations and organizations occur. The idea that city should be seen as a common space also brings into question who should have a say on this space. Within the context of the Hardt’s and Negri’s thoughts, the study will tackle biopolitics as well as the changing functions of city as the space of production, encounter and organization; it will also focus on the problem of who will shape the city since the city is a common space where material and immaterial networks are collectively organized.

Keywords: Biopolitical City, Biopolitical Production, The Common, Encounter, Antagonism.

* Aykut AYKUTALP, Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, ayk_alp@hotmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5991-0306.

BİYOPOLİTİK KENTİN DOĞUŞU: KARŞILAŞMA, ANTAGONİZMA VE MÜŞTEREK OLARAK METROPOL
Aykut AYKUTALP
Alternatif Politika, Cilt 13, Sayı 1, Şubat 2021