Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2013
     

Mehmet DALAR - Nazlı Ayhan ALGAN - Ümit ALGAN

Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal Ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz

ÖZ. Bu çalışmamızda Bolu’da sığınmacı durumundaki Iraklıların durumları ele alınarak, onların kamu hizmetlerine erişimi, mevzuatın kendilerine sağladığı haklardan ne derece yararlanabildikleri ve karşılaştıkları sorunların neler olduğu incelenmiş ve değerlendirmede bulunulmuştur. Iraklı sığınmacıların durumlarını incelemeden önce sığınmacılarla ilgili Türk ve uluslararası hukuk düzenlemelerinin neler içerdiğini, Türk mevzuatının uluslararası hukuk düzenlemeleri karşısındaki durumunu ve geçirdiği değişiklikleri ana hatlarıyla inceledik. Türkiye’de sığınmacıların genel sorunlarına da değinen bu çalışmada Bolu’daki Iraklı sığınmacıların kamu hizmetlerine erişimleri, karşılaştıkları ekonomik ve sosyal problemler Bolu’daki sığınmacılarla yüz yüze görüşülerek tespit edilmiş ve değerlendirmede bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sığınmacı, Iraklı Sığınmacı, Kamu Hizmeti.

SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF IRAQI REFUGEES IN BOLU: AN ANALYSIS BASING ON FIELD STUDY

ABSTRACT. This study evaluates the conditions of Iraqi refugees in Bolu and their accession to public services. It examines to what extent the refugees benefit from the rights provided for them by Turkish legislation. The study, first, analyzes the content of provisions of international and Turkish legal documents on refugees briefly. Then, the next section analyses the status of refugees in Turkish legislation and their amendments on refugees towards those of international law provisions. The last part comprisez the economic and social problem encountered by Iraqi refugees in Bolu and evaluates the conditions of their accession to public services by means of face to face interviews with refugees living in Bolu.

Keywords: Refugee, Iraqi Refugee, Public Service.

Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal Ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz
Mehmet DALAR - Nazlı Ayhan ALGAN - Ümit ALGAN
Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2013