Cilt 13, Sayı 1, Şubat 2021
     

Elif TEKTAŞ & Asuman ÖZGÜR KEYSAN

CONSERVATIVE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOs) AND ANTI-GENDER ISSUES IN CROATIA, SLOVAKIA AND POLAND

ABSTRACT. The anti-gender movement has been gaining prominence since the 2000s, supporting the idea that gender theory is wrong and unscientific. Conservative civil society organizations (CSOs) have played a leading role in promoting the ideas and demands of the movement. Recent studies have elaborated on the relationship between right-wing populism, Church and anti-gender movement; however, it is still significant to further the studies focussing on the involvement of conservative CSOs in the movement. To serve this aim, this paper will analyze the role of conservative CSOs in the anti-gender movement in Eastern Europe, with particular focus on three conservative groups in Croatia, Slovakia and Poland, providing a ground against gender equality politics. The online presence of three groups – “Vigilare”, “Aliancia za rodinu”, and Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny" will be investigated with thematic analysis. This study argues that contrary to the linear relationship between civil society and democratization established by the mainstream liberal view, conservative CSOs operating within anti-gender movements work to the detriment of democracy.

Keywords: Conservative Civil Society, Anti-Gender Movement, Conservative CSOs, Eastern Europe, Anti-Gender Discourse and Practices, Thematic Analysis.

HIRVATİSTAN, SLOVAKYA VE POLONYA’DA MUHAFAZAKÂR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET KARŞITLIĞI

ÖZ. Toplumsal cinsiyet teorisinin yanlış ve bilim dışı olduğu görüşünü destekleyen toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler, 2000'li yıllardan bugüne dek önem kazanmaktadır. Muhafazakâr sivil toplum kuruluşları (STK), hareketin görüş ve taleplerini desteklemede öncü bir rol oynamaktadır. Son dönemde gerçekleştirilen birçok araştırma sağ popülizm, Kilise ve toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir; fakat, muhafazakâr STK'ların hareket içindeki rolüne odaklanan çalışmaları ilerletmek hala önem teşkil etmektedir. Bu amaca hizmet etmeyi hedefleyen bu çalışma, Doğu Avrupa ülkelerindeki toplumsal cinsiyet karşıtı hareket içinde muhafazakâr STK’ların rolünü, özellikle Hırvatistan, Slovakya ve Polonya'da bulunan üç farklı STK’ya odaklanarak analiz edecektir. “Vigilare”, “Aliancia za rodinu”, and Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny” olmak üzere bu üç farklı STK’nın elektronik ortamda yer alan materyalleri tematik analiz yöntemiyle analiz edilecektir. Bu çalışma, sivil toplum ve demokratikleşme arasındaki ana akım liberal görüşün kurduğu doğrusal ilişkinin aksine, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler içinde faaliyet gösteren muhafazakâr STK'ların aslında demokrasinin aleyhine hareket ettiğini savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muhafazakâr Sivil Toplum, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Hareketler, Sivil Toplum Örgütleri, Doğu Avrupa, Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Söylem ve Pratikler, Tematik Analiz Yöntemi.

* Elif TEKTAŞ, MSc Student, Middle East Technical University, Gender and Women’s Studies, elif.tektas@metu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9864-9710.

** Asuman ÖZGÜR KEYSAN, Dr., Part-time Lecturer, Middle East Technical University, Gender and Women’s Studies, akeysan@metu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5377-2114.

MAKALE TANITIM VİDEOSU

CONSERVATIVE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOs) AND ANTI-GENDER ISSUES IN CROATIA, SLOVAKIA AND POLAND
Elif TEKTAŞ & Asuman ÖZGÜR KEYSAN
Alternatif Politika, Cilt 13, Sayı 1, Şubat 2021