Cilt 14, Sayı 3, Ekim 2022
     

Zelal ÖZDEMİR, Gökten DOĞANGÜN & Asuman ÖZGÜR KEYSAN

COVID-19’UN SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN YARATTIĞI ÇOK BOYUTLU ZORLUKLAR: ANKARA VAKA ÇALIŞMASI

ÖZ. COVID-19 küresel salgını tüm dünyayı etkilese de mevcut çalışmalar sınıf, yaş, toplumsal cinsiyet, sağlık durumu, engel durumu, göçmenlik, ikamet, etnisite gibi kimlik kategorilerinin bireylerin deneyimlerini farklılaştırdığını göstermektedir. Bu çalışma Ankara’nın Önder ve Battalgazi Mahallelerinde yaşayan 30 Suriyeli mülteci ile gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlara odaklanarak mültecilerin COVID-19 sürecinde karşılaştıkları zorluklara ilişkin bir kavrayış sunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma mültecilerin bu salgın sebepli iki farklı düzlemde, çok katmanlı zorluklarla karşılaştıklarını ortaya koymaktadır. Pandeminin yarattığı bu zorlukların bir bölümünün Türkiye vatandaşlarıyla paylaşılan zorluklar olduğu görülürken; diğer bölümünün bilgi ve hizmetlere erişimde pandemi süreciyle derinleşen mülteci kimliklere özgü olduğu görülmüştür. Bu araştırma iki düzlemde de farklı kimlik kategorilerine sahip Suriyeli mültecilerin deneyimleri arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Mülteciler, COVID-19 Salgını, Çoklu Zorluklar, Ankara.

MULTI-DIMENSIONAL CHALLENGES FOR SYRIAN REFUGEES: CASE STUDY OF ANKARA

ABSTRACT. Although the COVID-19 pandemic affects the world as a whole, current studies show that identity categories such as class, age, gender, health status, disability, immigration, residence and ethnicity differentiate the experiences of individuals. This study aims to provide an insight into the challenges Syrian refugees face during the COVID-19 pandemic by focusing on in-depth interviews with 30 Syrian refugees living in Önder and Battalgazi Neighborhood in Ankara. This research shows that refugees face multi-layered challenges on two separate grounds associated with the pandemic. The former is the challenges posed by the pandemic as shared with all Turkish citizens and the latter is the difficulties specifically pertaining to refugee identities in accessing information and services, intensified by the pandemic. This study details how the experiences of Syrian refugees with various identity categories differ on both grounds.

Keywords: Syrian Refugees, COVID-19 Pandemic, Multiple Challenges, Ankara.

* Dr, Orta Doğu Teknik Üniv., zelalo@metu.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6839-8903

** Dr. Öğr. Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniv. Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, KKTC, dgokten@metu.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7541-9477

*** Dr. Öğr. Üyesi, Atılım Üniv., İşletme Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, asuman.keysan@atilim.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5377-2114

Kaynak Göster:

Özdemi̇r, Zelal, Gökten Doğangün ve Asuman Özgür Keysan (2022), "COVID-19’un Suriyeli Mülteciler İçin Yarattığı Çok Boyutlu Zorluklar: Ankara Vaka Çalışması", Alternatif Politika, 14 (3): 519-546.

COVID-19’UN SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN YARATTIĞI ÇOK BOYUTLU ZORLUKLAR: ANKARA VAKA ÇALIŞMASI
Zelal ÖZDEMİR, Gökten DOĞANGÜN & Asuman ÖZGÜR KEYSAN
Alternatif Politika, Cilt 14, Sayı 3, Ekim 2022