Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2015
     

Elçin AKTOPRAK

Din Ve Millet: Kuzey İrlanda Örneğinde Bir Azınlık Milliyetçiliği Olarak Katoliklik

ÖZ. Bu çalışmada Avrupa’da din ve milliyetçiliğin birbirinin içinde eridiği bir dinsel milliyetçilik örneği olarak Kuzey İrlanda’da Katolik İrlandalı kimliği ele alınmaktadır. Amaç, dinsel milliyetçiliğin herhangi bir dine veya coğrafyaya özgü olmadığını, tarihsel dinamiklerin dinsel milliyetçiliğin ortaya çıkışındaki etkisini bir Avrupa örneği üzerinden göstermektir. Bu bağlamda ilk olarak din ve milliyetçilik ilişkisine değinilerek bir dinsel milliyetçilik tanımına gidilecek, ardından Kuzey İrlanda’daki toplumsal yapı dinsel milliyetçilik tanımı üzerinden ele alınarak, bölgede özellikle Katolik/İrlandalı özdeşliğinin nasıl kurulduğu tarihsel bir perspektife oturtulacak ve günümüzde bu kimliğin devamlılığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Din, Milliyetçilik, Dinsel milliyetçilik, Kuzey İrlanda, Katoliklik.

RELIGION AND NATION: CATHOLICISM AS AN MINORITY NATIONALISM IN THE CASE OF THE NORTHERN IRELAND EXAMPLE

ABSTRACT. This paper considers the Irish Catholic identity in Northern Ireland as a religious nationalism case in which religion and nationalism intertwine. The aim is to display that religious nationalism is not an authentic type of nationalism that belongs to a specific religion or a specific region, and to show the effects of historical dynamics on the emergence of religious nationalism through a European example. In this context, firstly by referring to the relationship between religion and nationalism, the concept of religious nationalism will be defined. Secondly, the social structure of Northern Ireland will be handled in the framework of religious nationalism by especially highlighting the historical process of identification of Irishness with Catholicism and the continuity of this identification today.

Keywords: Religion, Nationalism, Religious nationalism, Northern Ireland, Catholicism.

Din Ve Millet: Kuzey İrlanda Örneğinde Bir Azınlık Milliyetçiliği Olarak Katoliklik
Elçin AKTOPRAK
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2015