Cilt 11, Sayı 2, Haziran 2019
     

Ogan YUMLU

EPİSTOKRATİK İTİRAZ KARŞISINDA EŞİT OY HAKKI VE ÇOĞUNLUK KARARI İLKELERİNİN KONUMLANDIRILMASI

ÖZ. Çağdaş siyaset teorisinde, çoğunluk kararı ilkesinin çeşitli sınırlamalara tabi olması gerektiği yaygın kabul gören bir kanaattir. Daha az yaygın olmakla birlikte son yıllarda benzer sınırlamaların demokrasi teorisinin bir diğer temel bileşeni olan eşit oy hakkı ilkesine yönelik olarak da önerildiği görülmektedir. Epistokratlar adı verilen düşünürler tarafından ortaya atılan bu önerileri sınayabilmek için eşit oy hakkı ve çoğunluk kararı ilkeleri arasındaki benzerlikler ve farklılıkların incelenmesi önem kazanmaktadır. Makalede hem çoğunluk kararı hem de eşit oy hakkına yönelik gerekçeler incelenecek ve bu gerekçelerden türetilebilecek olası sınırlamalar tartışılacaktır.  Bu tartışmadan çıkan temel sonuç; eşit oy hakkının çoğunluk kararına karşı normatif bir üstünlüğe sahip olduğu ve her iki ilkenin de temel dayanağı olan eşitlik ilkesinin, çoğunluk kararının bazı durumlarda sınırlanmasını gerektirirken, eşit oy hakkına yönelik sınırlamaları ise kabul edilemez kıldığıdır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Çoğunluk Kararı, Eşit Oy Hakkı, Eşitlik İlkesi, Epistokrasi.

SITUATING EQUAL VOTING RIGHTS AND MAJORITY RULE PRINCIPLE AGAINST THE EPISTOCRATIC CHALLENGE

ABSTRACT. In contemporary political theory, the idea that the principle of majority rule should be subject to certain limitations is often praised. Though praised less often, recently similar ideas have also been suggested in favor of limiting the principle of equal voting rights, especially by a group of thinkers labelled as epistocrats. In this context, a discussion concerning the normative justifications of these principles and the possibility of deriving certain legitimate limitations from them has become relevant. After examining the justifications and limitations of both the principle of majority rule and the equal right to vote, it is concluded that; the equal right to vote has normative priority over the principle of majority rule and that the principle of equality, which justifies both of the principles, while necessitating certain limitations on majority rule, prohibits them on equal voting rights.

Keywords: Democracy, Majority Rule, Equal Voting Rights, Principle of Equality, Epistocracy.

EPİSTOKRATİK İTİRAZ KARŞISINDA EŞİT OY HAKKI VE ÇOĞUNLUK KARARI İLKELERİNİN KONUMLANDIRILMASI
Ogan YUMLU
Alternatif Politika, Cilt 11, Sayı 2, Haziran 2019