Cilt 9, Sayı 3, Ekim 2017
     

Bulut GÜRPINAR

FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK VE BARIŞ: SURİYE İÇSAVAŞI VE KADINLAR

ÖZ. 1980’lerde uluslararası ilişkiler alanında eleştirel söylemler artmaya başlamış, feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımları disipline katkıları ile bu alanda yer edinmeye başlamıştır. Toplumsal cinsiyetçi bakışın uluslararası ilişkilere katılması ile yüksek/alçak politika (high/low politics) ayrımı, devlet, savaş, güvenlik gibi cinsiyetçi yaklaşım içeren temel konularda tartışmaların artması sağlanmıştır. Özellikle güvenlik alanında kadının görünür kılınma çabası ve kadın deneyiminin katkısı uluslararası ilişkilerde güvenliğe bakışı derinleştirmiş, disiplindeki maskülen değerlerin sorgulanmasını sağlamıştır. Bu çalışma, feminizmin şiddet, güvenlik ve barış kavramlarına yaklaşımını ve uluslararası ilişkiler alanına getirdiği eleştirileri sergilemeye çalışacaktır. Teorinin ardından uygulama kısmında ise Suriye’deki içsavaş nedeniyle kadınların durumu, kadınların ifadeleriyle birlikte incelenecektir. Böylece çalışmada, güvenlik, şiddet ve barışın anlamı feminist uluslararası ilişkiler kavramsallaştırması açısından teori ile uygulama birlikte değerlendirilerek tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Feminist Teori, Pozitif Barış, Güvenlik, Suriye.

SECURITY AND PEACE IN FEMINIST INTERNATIONAL RELATIONS: THE SYRIAN CIVIL WAR AND WOMEN

ABSTRACT. The 1980s saw a rise in critical discourse in the field of international relations, while feminist theory gained a foothold thanks to its contributions to the discipline. The emergence of a social gender perspective in international relations has increased the debate on many fundamental gendered issues, including the distinction between high/low politics, the state, war and security. On the issue of security, in particular, efforts to give women visibility and the contribution of the female experience have deepened security perspectives in international relations, ensuring that the discipline’s masculine values are questioned. This study will attempt to analyze the feminist approach to concepts of violence, security and peace and to explore feminist critiques of international relations. The literature review will be followed by the methodology in which the conditions of Syrian women as a result of the Syrian Civil War will be examined together with statements from the women themselves. Thus, the study will use both theory and practice to evaluate feminist conceptualizations of security, violence and peace in the discipline of international relations.

Keywords: International Relations, Feminist Theory, Positive Peace, Security, Syria.

FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK VE BARIŞ: SURİYE İÇSAVAŞI VE KADINLAR
Bulut GÜRPINAR
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 3, Ekim 2017