Cilt 8, Sayı 3, Ekim 2016
     

Evrim Hikmet ÖĞÜT

GEÇİCİ GÖÇÜN SESLERİ: İSTANBUL’DAKİ KELDANİ-IRAKLI GÖÇMENLERİN MÜZİK PRATİKLERİ

ÖZ. Geçici ve kalıcı göç arasında bir geçişkenlik bulunmaktaysa da, yasal statünün kırılganlığı, topluluğun küçüklüğü, ekonomik ilişkilerin kısıtlılığı ve hepsinin ötesinde geçici olmanın bilinciyle belirlenen geçici göç deneyimi, kalıcı göç deneyiminden önemli farklar göstermektedir. Bu ayrım, geçici göç sürecinde kültürel formların üretiminde ve kullanımında belirgin olarak görülmektedir. Bu kültürel formlardan biri olan müzik, toplumsal ilişkileri yansıtmanın ötesinde, onları kurma potansiyeli taşıyan bir araç ve zemin olarak, göç sürecinin okunmasına olanak verirken; müzik pratikleri, sürecin özgün koşullarını anlamak açısından veri oluşturmaktadır. Bu makale, 2011-2014 yıllarında İstanbul’daki Keldani-Iraklı göçmenlerin müzik pratiklerine odaklanan etnomüzikolojik doktora tezi için gerçekleştirilen alan çalışmasının sunduğu veriler üzerinden, geçici göç deneyiminin müzik pratikleri üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Keldani-Iraklı Göçmenler, Transit Göç, Geçici Göç, Müzik Ve Göç.

SOUNDS OF TEMPORARY MIGRATION: MUSICAL PRACTICES OF IRAQI-CHALDEAN MIGRANTS IN ISTANBUL

ABSTRACT. The temporary/transit migration has some specific aspects that differ from permanent migration based on various factors such as the uncertainty of legal status, smallness of the community, limitations of the economic relations and the awareness of temporariness. This differentiation is apparent in the production and the use of cultural forms including music. Music not only reflects but also creates the social relations and constitutes a ground for understanding the migratory experience; thus the specific circumstances of temporary migration. This article is based on the data of a long-term field research that I realized between 2011-2014 in the framework of an ethnomusicological PhD thesis that analyzes the Chaldean-Iraqi migrants in Istanbul with a focus on the musical practices of temporary migration.

Keywords: Chaldean-Iraqi migrants, transit migration, temporary migration, music and migration.

GEÇİCİ GÖÇÜN SESLERİ: İSTANBUL’DAKİ KELDANİ-IRAKLI GÖÇMENLERİN MÜZİK PRATİKLERİ
Evrim Hikmet ÖĞÜT
Alternatif Politika, Cilt 8, Sayı 3, Ekim 2016