Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020
     

Çiğdem TUĞAÇ

GREEN GROWTH, JUST TRANSITION AND DECENT WORKS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMBATTING CLIMATE CHANGE

ABSTRACT. Traditional economic growth models damage natural resources to which humanity depends, causing important environmental, social and economic problems, especially climate change. Today, it is understood by countries that a new growth approach should be applied in order to ensure the sustainable use of scarce natural resources, combatting negative effects of climate change and reduce poverty while realizing economic development. The view that environmentally friendly investments aren’t cost effective is changing and countries want to take advantage of the opportunities offered by green growth. However, this process also requires a just transition. The aim of this study is to evaluate green growth, just transition and decent work concepts in the context of sustainable development and combatting climate change. In the study, it is concluded that if green growth and just transition processes are well managed, they provide significant opportunities for realizing UN-SDGs, combatting climate change and the creation of decent works.

Keywords: Green Growth, Just Transition, Sustainable Development Goals, Climate Change, Decent Works.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE BAĞLAMINDA YEŞİL BÜYÜME, ADİL DÖNÜŞÜM VE İNSANA YAKIŞIR İŞLER

ÖZ. Geleneksel ekonomik büyüme modelleri insanlığın bağlı olduğu doğal kaynaklara zarar vermekte; iklim değişikliği başta olmak üzere önemli çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Günümüzde, ülkeler tarafından ekonomik kalkınma gerçekleştirirken; kıt doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele edilmesi ve yoksulluğun azaltılması doğrultusunda yeni bir büyüme yaklaşımının uygulanması gerektiği anlaşılmış durumdadır. Çevre dostu yatırımların maliyet etkin olmadığı görüşü değişmekte ve ülkeler tarafından yeşil büyümenin sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanılmak istenilmektedir. Ancak, bu süreç aynı zamanda adil bir dönüşümü gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele bağlamında yeşil büyüme, adil dönüşüm ve insana yakışır iş kavramlarını değerlendirmektir. Çalışmada, yeşil büyüme ve adil dönüşüm süreçlerinin iyi bir biçimde yönetilebilmesi halinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve insana yakışır işlerin oluşturulması için önemli fırsatlar sunacağı sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Büyüme, Adil Dönüşüm, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, İklim Değişikliği, İnsan Yakışır İş.

-----------

* Çiğdem TUĞAÇ, Dr., Şube Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı, Yerel İklim Değişikliği Politikaları Şube Müdürlüğü, cigdem.tugac@csb.gov.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2555-6641

GREEN GROWTH, JUST TRANSITION AND DECENT WORKS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMBATTING CLIMATE CHANGE
Çiğdem TUĞAÇ
Alternatif Politika, Cilt 12, Sayı 3, Ekim 2020