Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012
     

Ahmet ÖZALP

Hayek’in Epistemolojisi Ve Politik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

ÖZ. Hayek, söylemini kurucu rasyonalizme karşı oluşturmuştur. Ama Hayek, bir anti-rasyonalist değildir. Hayekçi epistemoloji, kurucu rasyonalizmi eleştirerek evrimci rasyonalizme ilgi duymaktadır. Hayek, evrimci rasyonalizm ve yapılandırmacı rasyonalizm olmak üzere iki tür rasyonalizmden söz etmektedir. Evrimci rasyonalizm, kendiliğinden gelişen kurumların ve geleneklerin yorumlanmasına dayalıdır. Fransa’da oluşan ve Fransız geleneği olarak adlandırılan ikinci tür rasyonalizm ise, evrimci İngiliz geleneğinin aksine, insan aklının sınırsız gücü hakkında bazı varsayımlara göre bir ütopya kurmayı amaçlamaktadır. Hayek’in ekonomik ve politik düşünceleri bu epistemolojinin bir parçası ya da uzantısıdır. Bu epistemolojiye paralel olarak Hayek’in önerdiği politik yapı, sınırlı devlet, önerdiği ilke gücün sınırlandırılmasıdır. Bu çalışmada, Hayek’in anahtar kavramları olan anti-kuruculuk ve kendiliğinden doğan düzen arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktayım. Hayek’in temel tezi, piyasa ya da büyük toplum gibi kendiliğinden doğan düzenlere planlama ya da başka bir yolla yapılacak en küçük müdahalenin bile özgürlükleri yıkacağıdır. Bu nedenle Hayek teorisini, planlama içeren sosyal refah devleti anlayışına karşı da oluşturmuştur. Hayek’in vurgusu, serbest piyasa savunusunu ve devlet planlamasının ya da müdahalesinin eleştirisini yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurucu Rasyonalizm, Evrimci rasyonalizm, Kendiliğinden Doğan Düzen, Planlı Ekonomi.

AN EVALUATION ON THE EPISTEMOLOGY OF HAYEK AND ITS POLITICAL IMPLICATIONS

ABSTRACT. Although not an anti-rationalist, Hayek established his discourse against constructivist rationalism. He distinguished between two kinds of rationalism: evolutionary rationalism and constructive rationalism. Hayekian epistemology emphasised the interest in evolutionary rationalism by criticizing the constructive rationalism. Evolutionary rationalism (or British tradition) is based on the interpretation of traditions and institutions that have spontaneously developed. Meanwhile, constructive rationalism, which emerged in France, is known as French tradition. Constructivist rationalism has aimed at constructing a utopia according to some assumptions about the unlimited powers of human reason. Hayek’s economic and political thoughts are part of or a prolongation of this epistemology. In parallel with this epistemology, the political structure proposed by Hayek is a limited state and the restriction of any power. We aim to explain the relationship between Hayek’s important key concepts—namely, anti-constructivism and spontaneous order. Hayek’s main thesis is that even a small intervention in spontaneous order, such as free market or great society through planning (or anything else), might lead to the destruction of freedom. In addition, Hayek established his theory against a welfare state containing the concept of planning. His emphasis has been reflected as a defence of the free market concept and the critics of planning or interfering in the state. According to Hayek, political power or the state behaves according to the rules.

Keywords: Constructivist Rationalism, Evolutionary Rationalism, Spontaneous Order, Planned Economy.

Hayek’in Epistemolojisi Ve Politik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
Ahmet ÖZALP
Alternatif Politika, Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012