Cilt 13, Sayı 3, Ekim 2021
     

Cihan KAYMAZ

HENRI LEFEBVRE’İN MÜDAHALELERİ: KENTSEL HAKLARA KARŞI KENT HAKKI

ÖZ. Kente ilişkin sorunlar modernleşme, sanayileşme, ulus-devletleşme ve sermaye birikim süreçlerinin iyimser ve olumlu kabul edilen etkilerinin kabulü üzerinden açıklanmaktadır. Söz konusu kabullerin bir yansıması olarak kentlerde demokratik katılımın artırılması yönündeki değerlendirmelerse insan haklarının kentsel mekânda somutlaştırılması temelinde hükmünü sürdürmesini vesile olmaktadır. Bugün kentsel hizmetlere erişimi ve demokratik katılımın artırılma hedeflerine karşılık gelen kentsel haklar insan haklarının kentteki bir kategorisi biçiminde anılmaktadır. Diğer taraftan, altmışlı yıllardan itibaren özellikle Henri Lefebvre’in kent hakkı tartışmalarıyla başlatılabilecek eleştirel kent araştırmaları, kent mekânının yapılandırılması, demokratik katılım ve kentsel haklar üzerine gelişen tartışmalar hakkında itirazlarda bulunmaktadır. Lefebvre’in kent hakkı kavramı kentsel haklardan oldukça farklı içeriklere sahip olmasına rağmen zaman zaman kavramların içeriği birbirine karıştırılabilmektedir. Bu makale Lefebvre’in müdahaleleri çerçevesinde kapitalist modernliğin kentleşme süreci ve insan haklarının bir kategorisi görünümündeki kentsel haklara odaklanmakta ve kentsel haklar ve kent hakkının arasındaki karşıtlıkları açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Henri Lefebvre, Kent Hakkı, Kentsel Haklar.

HENRI LEFEBVRE'S INTERVENTIONS: URBAN RIGHTS versus RIGHT TO THE CITY

ABSTRACT. The problems related to the city are explained through the acceptance of the optimistic and positive effects of modernization, industrialization, nation-state, and capital accumulation processes. As a reflection of these acknowledgments, the evaluation of increasing democratic participation in cities is instrumental in maintaining its provision based on concretizing human rights in urban space. Today, urban rights correspond to increasing access to urban services and democratic participation and are referred to as a category of human rights in the city. On the other hand, critical urban studies that can be initiated with the discussions of Henri Lefebvre's right to the city from the sixties raise objections about the structuring of urban space, local democratic participation, and debates on urban rights. Although Lefebvre's concept of the right to the city has quite different contents from urban rights, the content of the concepts can be confused from time to time. This article focuses on the urbanization process of capitalist modernization and urban rights as a category of human rights within the framework of Lefebvre's interventions; It aims to reveal the contradictions between urban rights and the right to the city.

Keywords: Henri Lefebvre, Right to the City, Urban Rights.

* Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniv., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, cihankaymaz@kafkas.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6477-3980

Kaynak Göster:

Kaymaz, Cihan (2021), "Henri Lefebvre’in Müdahaleleri: Kentsel Haklara Karşı Kent Hakkı", Alternatif Politika, 13 (3): 758-789. https://doi.org/10.53376/ap.2021.26

HENRI LEFEBVRE’İN MÜDAHALELERİ: KENTSEL HAKLARA KARŞI KENT HAKKI
Cihan KAYMAZ
Alternatif Politika, Cilt 13, Sayı 3, Ekim 2021