Cilt 14, Sayı 3, Ekim 2022
     

Eren YÜKSEL

HIGH LIFE FİLMİNDE DİSTOPİK EVREN TASARIMI VE BİYOPOLİTİKA

ÖZ. Bu çalışmada, Foucault’nun iktidar, biyopolitika, disiplin, gözetim ve cezalandırma gibi kavramlarından yararlanılarak Claire Denis’in High Life (Yüksek Yaşam, 2018) filmindeki biyopolitik bir temele yaslanan distopik evren tasarımı ele alınmaktadır. Çalışmada, uzaya gönderilen ve hayatta kalmaları yaşam destek ünitelerine bağlı olan bir grup suçlu üzerinde uygulanan hapsetme, gözetim, cinselliğin denetimi gibi çeşitli disiplin ve cezalandırma tekniklerinin ve gemideki mekânsal düzenlemenin ne tür bir öznelliğe izin verdiği araştırılmaktadır. Bilim, hukuk ve siyasetle ilgili söylemlerin mahkûm bedenlerini uzayda yapılan bir deney çerçevesinde nasıl ötekileştirdiği değerlendirilerek, bu söylemlerin Batı modernizmini kesintiye uğratan sonuçları tartışılmaktadır. Bu kapsamda, filmin eleştirel bir distopya örneği olarak görülebileceği savunulmaktadır. Ayrıca iktidarın hiyerarşik bir temele yaslanan güç ilişkileri aracılığıyla yayılımını ifade eden filmin, tahakküm pratikleri karşısında herhangi bir direnişten bahsedip bahsetmediği, ütopik bir umut barındırıp barındırmadığı sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: High Life, Foucault, Biyopolitika, Gözetim, Distopya.

DYSTOPIC UNIVERSE DESIGN AND BIOPOLITICS IN THE HIGH LIFE MOVIE

ABSTRACT. This study evaluates the dystopic universe patterned on biopolitical framework of Claire Denis’ movie High Life (2018). It analyses the movie by Foucault’s concepts such as power, biopolitics, discipline, surveillance and punishment. The article investigates what kind of subjectivity is produced in the ship by various discipline and punishment techniques such as imprisonment, surveillance, sexual control, and spatial arrangement on the ship, applied to a group of criminals sent to space and whose survival depends on life support units. By evaluating how discourses about science, law and politics marginalize the prisoners’ bodies within the framework of an experiment in space, the consequences of these discourses that interrupt Western modernism are discussed. In this context, it is argued that the film can be seen as an example of a critical dystopia. In addition, it is questioned whether the film, which expresses the spread of power through power relations based on a hierarchical basis, mentions any resistance against domination practices and whether it contains a utopian hope.

Keywords: High Life, Foucault, Biopolitics, Surveillance, Dystopia.

* Doç. Dr., Ankara Üniv., İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, erennyuksel@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1299-7517

Kaynak Göster:

Yüksel, Eren (2022), "High Life Filminde Distopik Evren Tasarımı ve Biyopolitika", Alternatif Politika, 14 (3): 641-659.

HIGH LIFE FİLMİNDE DİSTOPİK EVREN TASARIMI VE BİYOPOLİTİKA
Eren YÜKSEL
Alternatif Politika, Cilt 14, Sayı 3, Ekim 2022