Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015
     

Özgür ÜŞENMEZ-Levent DUMAN

IDENTITY PROBLEMS IN TURKEY: ALEVIS AND AKP

ABSTRACT. As successive Turkish governments have attempted, AKP too is trying to solve the perennial Alevi problem as part of its broader agenda regarding the question of minorities. However, this paper argues that there are two fundamental obstacles facing Turkey's conservatives in reaching a meaningful solution. First, there is the ontological issue that AKP itself does not represent a radical break with the country's tumultuous past in terms of perception toward Alevis. Secondly, there is the ideological issue that the Sunni majority, who are at the core of AKP's concept of oppressed Muslims, are hardly sympathetic to Alevi rituals or omplaints. Decades long effects of Turkish-Islamic synthesis did not bode well for that effort also. So, any recognition of equal status on religious grounds for Alevis would create a backlash for the ruling party among its rural electorate.

Keywords: AKP, Alevis, Turkey, Religion, Secularism.

 

ÖZ. Kendisinden önceki birçok hükümet gibi AKP iktidarı da esasen uzun ve karmaşık olan Alevi sorununu, azınlık politikaları çerçevesinde çözmek için çaba göstermektedir. Fakat Türk muhafazakârlığını bu konuda oldukça zorlayacak iki temel engel mevcuttur: Birincisi, ontolojik olarak AKP iktidarı, toplumsal ve tarihsel açıdan ülkenin sıkıntılı geçmişindeki Alevi algısından radikal bir kopuşu temsil etmemektedir. İkincisi ise, partinin ideolojik çekirdeğini oluşturan ezilmiş Müslüman algısı doğrultusunda, merkezi Sünni kesimin Alevi ritüel ve problemlerine sempatik yaklaştığını söyleyemeyiz. Bu konuda yıllardır süre gelen Türk-İslam sentezi uygulamalarının etkileri de çözüme pek zemin hazırlar gözükmemektedir. Buradan hareketle Alevi kimliğinin dini temelde eşit olarak kabul edilmesi, iktidar için, özellikle kırsal kesimdeki tabanı açısından sorunlu bir süreç yaratmaya gebedir.

Anahtar Kelimeler: AKP, Aleviler, Türkiye, Din, Laiklik.

IDENTITY PROBLEMS IN TURKEY: ALEVIS AND AKP
Özgür ÜŞENMEZ-Levent DUMAN
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 3, Ekim 2015